ERIK VIR­KE­LYST 64 ÅR, FØR­TIDS­PEN­SIO­NIST SI­DEN HAN FIK TRE BLOD­PROP­PER I HO­VE­D­ET FOR FI­RE ÅR SI­DEN. KOM­MER PÅ AR­KEN TRE GAN­GE OM UGEN

BT - - SØNDAG -

Han bli­ver mest ba­re kaldt for ’ Vir­ke’. El­ler for ’ Erik Vær­di­løs’, hvis no­gen er i det lu­ne hjør­ne. Erik Vir­ke­lyst ple­je­de at for­pag­te kro­en på Fejø nord for Lol­land sam­men med sin hu­stru, men for fi re år si­den be­gynd­te han at få stjer­ner for øj­ne­ne. Me­re hu­sker han ik­ke fra den dag, og da han våg­ne­de op, var det fra en kun­stig ko­ma på ho­spi­ta­let. Tre blod­prop­per i hjer­nen blev en­den på en livslang kar­ri­e­re som tje­ner.

Kort eft er fl yt­te­de han til Naks­kov. Det var no­gen­lun­de sam­ti­dig med, at Ar­ken åb­ne­de, og si­den er han kom­met her tre gan­ge om ugen. Han dum­per ger­ne ind om for­mid­da­gen og lusker hjemad sidst på eft er­mid­da­gen.

» Ge­ne­relt kø­rer jeg ik­ke, når jeg drik­ker. Man skal ik­ke le­ge med il­den. Men hvis det skul­le se, at jeg bli­ver stop­pet med al­ko­hol i blo­det, ta­ger jeg ik­ke kø­re­kor­tet igen, har jeg be­stemt. Jeg er ble­vet for gam­mel, « si­ger han.

Det kan kun gå én vej

Erik Vir­ke­lyst har i det he­le ta­get aft jent sin vær­nepligt i til­væ­rel­sen, me­ner han. Han er far til ot­te børn med tre for­skel­li­ge kvin­der. Det før­ste barn fi k han som 19- årig, og i dag ken­der han ’ gud og hver­mand’ på Lol­land. Åre­ne som tje­ner har ædt bru­sken i hans led, og slid­gig­ten har bidt sig så hårdt fast, at han ik­ke læn­ge­re kan gå op på før­ste sal der­hjem­me.

» Når man har le­vet hårdt, og når man ry­ger og drik­ker som mig, kan det kun gå én vej, « si­ger han.

» Men det rø­rer mig ik­ke. Jeg har få­et de ba­je­re, da­mer og smø­ger, jeg skul­le ha­ve. Og ved du hvad? Dø­den, den mær­ker du så­dan set ik­ke. Jeg har prø­vet den én gang. «

» Jeg har få­et de ba­je­re, da­mer og smø­ger, jeg skul­le ha­ve. Og ved du hvad? Dø­den, den mær­ker du så­dan set ik­ke. Jeg har prø­vet den én gang. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.