D

BT - - SØNDAG -

et kan væ­re en fru­stre­ren­de fø­lel­se at sid­de til en par­mid­dag og få ind­tryk af, at par­ret over­for er så gla­de, at de kun­ne hæl­de de­res lyk­ke på fl aske og sæl­ge den i Bil­ka. El­ler at log­ge på Fa­ce­book blot for at bli­ve mødt med bil­le­der af ven­ne­par, der ud­strå­ler så me­get fryd og gam­men, at der dri­ver kær­lig­heds­kon­dens ned ad com­pu­ter­skær­men. Imens sid­der du må­ske og tæn­ker, at dit for­hold ik­ke er li­ge så godt.

Tit går vi dog rundt og fo­re­stil­ler os, hvor­dan det lyk­ke­li­ge parforhold bør væ­re, uden at det nød­ven­dig­vis be­hø­ver at væ­re fa­cit­lis­ten. Det for­tæl­ler se­xo­log og par­te­ra­pe­ut Ka­tri­ne Ber­ling, som BT har sat stæv­ne for at kig­ge på gængse myter om det lyk­ke­li­ge for­hold. 1: ’ LYK­KE­LI­GE PAR HAR SEX HE­LE TI­DEN’ » Det pas­ser ik­ke. Du kan ha­ve et par, der har me­get sex, men de skæn­des må­ske oft e. Der er sex ik­ke al­tid ens­be­ty­den­de med et godt for­hold, men de har me­get pas­sion, for­di der er så man­ge gnid­nin­ger. Der fi ndes og­så det mod­sat­te for­hold. Dem, som er rig­tig go­de ven­ner. De si­ger ’ vi’ om al­ting og går nær­mest i det sam­me tøj. Men pas­sio­nen mel­lem dem for­svin­der, og den seksu­el­le spæn­ding gli­der ud. Den er må­ske hel­ler ik­ke sær­lig nød­ven­digt for dem, for­di alt an­det fun­ge­rer. De har et rig­tig godt for­hold, de har ba­re in­gen pas­sio­ne­ret sex. Den ene ting be­hø­ver at ik­ke væ­re bed­re end den an­den, « si­ger Ka­tri­ne Ber­ling. 2: ’ LYK­KE­LI­GE PAR SKÆN­DES AL­DRIG’ » Ik­ke sandt. For det før­ste skal man ik­ke væ­re ban­ge for kon­fl ik­ter. Det kom­mer an på, hvor­dan man skæn­des, for par kan skæn­des på man­ge må­der. Når I har kon­fl ik­ter, er det vig­tigt, du mø­der din part­ner med an­er­ken­del­se og en for­stå­el­se af, at ’ du er dig’ og ’ jeg er mig’. For kon­fl ik­ter er uund­gå­e­li­ge. Skæn­de­ri­er bli­ver dår­li­ge, når vi bli­ver ond­skabs­ful­de. Når vi be­gyn­der at si­ge grim­me ting og bru­ger hin- an­dens sår­bar­hed mod hin­an­den, Den go­de må­de er at hø­re, hvad den an­den har at si­ge stil­le og ro­ligt og for­tæl­le, at man er ue­nig, « si­ger Ka­tri­ne Ber­ling.

3. ’ LYK­KE­LI­GE PAR LA­VER AL­TING SAM­MEN’

» Ik­ke nød­ven­dig­vis. For nog­le par vil det væ­re lyk­ken at la­ve al­ting sam­men. An­dre vil ger­ne det mod­sat­te. De vil si­ge, at lyk­ken for dem er, at de og­så har et ’ jeg’. Jeg vil­le per­son­ligt bli­ve kvalt, hvis jeg var i et for­hold, hvor man skul­le gø­re alt sam­men. Jeg vil sta­dig ger­ne kun­ne gø­re ting med mi­ne ve­nin­der og gå i by­en - må­ske end­da og­så rej­se ale­ne. Og så ha­ve et ’ vi’ der­hjem­me. Di­lem­ma­et i man­ge parforhold er at fi nde ba­lan­cen mel­lem tryg­hed og spæn­ding. Nog­le går eft er me­get tryg­hed. Jo me­re tryg­hed de får, des min­dre spæn­ding bli­ver der omvendt. Dem, der ger­ne vil ha­ve me­get spæn­ding, får min­dre tryg­hed, « si­ger Ka­tri­ne Ber­ling.

4. ’ DET LYK­KE­LI­GE FOR­HOLD VA­RER HE­LE LI­VET’

» Du kan godt ha­ve man­ge lyk­ke­li­ge for­hold, der er kor­te­re. De fl este for­hold har jo væ­ret lyk­ke­li­ge på et el­ler an­det tids­punkt, el­lers har man jo ik­ke væ­ret sam­men. Der kan jo godt ske ting i li­vet, hvor man ba­re ik­ke kan kom­me igen­nem sam­men, el­ler hvor ens for­skel­lig­he­der bli­ver for sto­re. Man kan jo sag­tens vok­se fra hin­an­den, « si­ger Ka­tri­ne Ber­ling.

5. ’ JEG SKAL NOK FÅ LA­VET HAM/ HEN­DE OM. BA­RE JEG AR­BEJ­DER HÅRDT NOK’

» Vi kan ik­ke æn­dre folk. Hvis det lyk­kes at æn­dre din part­ner, så er det jo ik­ke den, du fo­rel­ske­de dig i. Tag et ek­sem­pel, hvor man si­ger: ’ Jeg har brug for et re­ne­re hjem end min part­ner’. ’ Jeg ser nog­le ting med mi­ne øj­ne, som min part­ner ik­ke ser’. Der kan du ik­ke tvin­ge din part­ner til at se det an­der­le­des. Jeg har må­ske og­så et be­hov for, at der skal gø­res rent, mens det må­ske ik­ke be­ty­der så me­get for min part­ner. Jeg kan så gå ind at ta­ge an­svar og er­ken­de, at jeg har et stør­re ren­heds­be­hov end min part­ner. Si­ger ’ Jeg vil ger­ne ha­ve du hjæl­per’ el­ler hy­rer hjælp til ren­gø­rin­gen, « si­ger Ka­tri­ne Ber­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.