MIT FO­TO­AL­BUM

BT - - SØNDAG -

Født 22. de­cem­ber 1945. Jour­na­list, re­dak­tør, kom­men­ta­tor, for­fat­ter og fored­rags­hol­der. Han ar­bej­de­de 1969– 1988 på Dan­marks Ra­dio, på Ra­dio­a­vi­sen og som stu­di­e­vært og re­dak­tør på TV- Avi­sen. I 1994– 1996 var han che­fre­dak­tør på Dag­bla­det In­for­ma­tion, hvor han nu er le­der­skri­bent, an­mel­der og ko­lum­nist. Han an­mel­der især bø­ger om hi­sto­rie og ope­ra. Drop­pe­de gym­na­si­et

I de tid­li­ge år spil­le­de jeg kla­ver, men jeg fi k desvær­re en rygska­de, der be­tød, at jeg måt­te stop­pe. Det var så­dan, at jeg frem­stil­le­de kulis­ser tre år i træk til sko­lens te­a­ter­fo­re­stil­ling, det tog me­get af min tid, og til en fo­re­stil­ling kom jeg til ska­de, da jeg la­ve­de et for­kert løft ved et hur­tigt sce­neskift . Jeg måt­te og­så lig­ge i en gips­form i lang tid for at ret­te op på elen­dig­he­den. Jeg gik på Thor­vald­sens Sko­le og si­den Fre­de­riks­berg Gym­na­si­um, men dér blev jeg stort set smidt ud – bla. for­di jeg var util­pas­set over for fl ere af læ­rer­ne: dum og doven. Jeg kun­ne ik­ke li­de at væ­re på den sko­le. Det var for mig som i Scher­fi gs sko­le med lek­tor Blom­me. Jeg gik der­for ud af sko­len og tog al­le fag på et par år på stu­den­ter­kur­sus.

1.

Teg­nin­ger fra rej­ser

Jeg teg­ner al­tid, når jeg rej­ser. På den må­de er ven­te­ti­den en ga­ve – som her, hvor jeg sad og ven­te­de i en fl yve­ma­ski­ne. At jeg teg­ner, har jeg al­drig gjort så me­get ud af, man skal jo ik­ke bre­de sig over for me­get. Jeg teg­ner helst i små­for­ma­ter, det gi­ver en in­ten­si­tet i far­ver og form. Grun­den til, at jeg al­drig har valgt at bli­ve teg­ner, er, at mit ta­lent sik­kert ik­ke er stort nok, selv om jeg da kan no­get. Men man skal vil­le det he­le ti­den, og jeg var i sin tid me­re in­ter­es­se­ret i at bli­ve jour­na­list og for­tæl­le ting og sa­ger. Det­te har jeg si­den sup­ple­ret med et fak­tisk ret om­fat­ten­de for­fat­ter­skab.

2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.