Hun har haft sex med an­dre fy­re

BT - - SØNDAG -

Jeg er en ung fyr med en kæ­re­ste, der er cir­ka et halvt år æl­dre end mig. Men li­ge si­den jeg fandt ud af, hvor man­ge se­x­part­ne­re hun har haft , så har jeg ba­re gå­et og tænkt vildt me­get over det! Før jeg mød­te hen­de, var jeg jom­fru, og jeg har al­tid und­ladt at ha­ve sex med no­gen, før jeg mød­te den helt rig­ti­ge! Og da jeg så mød­te hen­de, ske­te det! Men så no­gen tid se­ne­re fandt jeg ud af, hvor man­ge se­x­part­ne­re hun har haft , som vist var fem- seks styk­ker. Li­ge si­den den dag, jeg fi k det at vi­de, har jeg gå­et rundt og følt, at jeg ik­ke var spe­ci­el, for­di jeg var jo ba­re ’ én me­re’ ( Selv om vi sta­dig er sam­men eft er et halvt år). Vi har dog snak­ket lidt om det ( jeg kan ik­ke li­de at brin­ge det op, for­di jeg vil ik­ke få hen­de til at fø­le sig dår­ligt til­pas på grund af no­get, hun ik­ke kan æn­dre), og den for­kla­ring, jeg har få­et, var, at ’ jeg ik­ke skul­le be­kym­re mig om det, og det var jo så­dan set li­ge me­get, for­di dem el­ske­de hun jo ik­ke, hun el­sker mig, og vo­res sex er me­get bed­re end no­get, hun no­gen­sin­de har få­et fra de an­dre fy­re.’ Men al­li­ge­vel går jeg jo sta­dig og tæn­ker over, at jeg ik­ke er no­get spe­ci­elt, er det nor­malt at ha­ve det på den må­de? Og hvad kan jeg gø­re for at stop­pe med at tæn­ke så­dan?

Tak på for­hånd, Den usik­re Kæ­re usik­re! Det er jo så­dan, at hvis je­res for­hold ik­ke hol­der, så vil rol­ler­ne i dit næ­ste parforhold væ­re byt­tet, for så er det jo dig, der kom­mer med en for­tid, og må­ske står du så sam­men med en jom­fru, der sy­nes, at det er svært at for­hol­de sig til din for­tid. Du be­der din kæ­re­ste om at væ­re et ube­skre­vet blad. Hvis al­le skul­le væ­re det, så skul­le der væ­re en re­gel om, at man ik­ke skul­le ha­ve sex før æg­te­ska­bet. Og hvad skul­le vi

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.