Mas­ser af lø­be­sko i fe­ri­e­kuf­fer­ter­ne

BT - - REJSER - Anders Buch- Lar­sen an­bu@ ber­ling­s­ke. dk

MO­TION

Hvor vil du helst sve­de på din fe­rie? Mens du da­ser på pal­me­stran­den, el­ler mens du lø­ber på lan­de­vej­en? Sta­digt fle­re dan­ske­re væl­ger det sid­ste.

I takt med at vi bli­ver en na­tion af me­re ihær­di­ge lø­be­re, væl­ger vi i sti­gen­de grad at pak­ke kuf­fer­ten med lø­be­sko og sø­ge ud­for­drin­ger uden for lan­dets græn­ser. Det op­le­ver man hos nog­le af de rej­sesel­ska­ber, der har spe­ci­a­li­se­ret sig i at sen­de folk på lø­be­tur.

» Der bli­ver fle­re og fle­re, og det er der ble­vet i de 18 år, vi har væ­ret med. Hvis vi ta­ger Ber­lin Ma­ra­ton, var der om­kring 125 dan­ske­re med, da vi først hav­de en rej­se der­til i 1998. I år bli­ver vi 1.700, « si­ger di­rek­tør i Ma­rat­hon Tra­vel Club, Thor­vald Mo­gen­sen.

Han for­kla­rer, at man ef­ter­hån- den kan fin­de mo­tions­løb i al­le lan­de og stør­re by­er. Og­så di­sci­pli­ner som tri­at­lon, trail- og ul­traløb sky­der op, men hos Ma­rat­hon Tra­vel Club er det dog sta­dig ma­ra­ton­di­stan­cen, der træk­ker flest dan­ske­re.

De sto­re løb til­træk­ker flest

Ten­den­sen er, at især de sto­re, po­pu­læ­re og kend­te løb vok­ser sig end­nu stør­re.

» New York Ma­ra­ton, Ber­lin Ma­ra­ton, Tokyo Ma­ra­ton. Det er løb, man­ge lø­be­re ger­ne vil ta­ge skal­pen på. Der er man ik­ke helt kom­met til end­nu med trail­løb. For her er der end­nu ik­ke så man­ge kend­te uden­land­ske løb, « si­ger Thor­vald Mo­gen­sen.

Men me­ner, at det sag­tens kan ske på et tids­punkt.

Sam­me tan­ke de­les af ana­ly­ti­ker Pe­ter Fors­berg fra Idræt­tens Ana­ly­sin­sti­tut.

Iføl­ge ham la­der løb­s­ty­per som trail­løb til at væ­re på vej frem, li­ge­som det er hans ind­tryk, at folk sø- ger løb med no­get sær­ligt at by­de på og er vil­li­ge til at rej­se ef­ter dem.

Of­test mænd

Pe­ter Fors­berg står bag en rap­port fra 2012 om dan­ske mo­tions­lø­be­re, der vi­ser, at de rej­se­lyst­ne lø­be­re of­te er en del af en for­e­ning. De er of­te­re mænd end kvin­der, og det er sær­ligt de me­re mod­ne lø­be­re, som ta­ger til et mo­tions­løb i ud­lan­det.

De fle­ste gør det for at ha­ve mo­ti­va­tion og et mål med træ­nin­gen der­hjem­me, men og­så på grund af sel­ve op­le­vel­sen.

Af sam­me grund til­by­der Ma­rat­hon Tra­vel Club ik­ke kun kor­te tu­re, men og­så læn­ge­re fe­ri­er, hvor mo­tions­lø­bet kom­mer i an­den ræk­ke som si­de­ge­vinst.

Og for ny­lig er og­så DGI, der er Dan­marks næst­stør­ste idrætsor­ga­ni­sa­tion med fle­re end 1,5 mil­li­o­ner med­lem­mer, be­gyndt at ud­by­de lø­be­rej­ser, hvor man flyt­ter fore­nin­ger­nes kon­cept til et an­det sted, så fæl­les­skab og op­le­vel­ser kom­mer i

fo­kus frem for tid og præ­sta­tion

Kom­bi­ne­res med op­le­vel­ser

Selv om tu­re­ne kun har ek­si­ste­ret si­den 2014, har en del tid­li­ge­re del­ta­ge­re al­le­re­de skre­vet sig op til en ny tur.

» Man­ge lø­be­re ef­ter­spør­ger nog­le an­der­le­des op­le­vel­ser, og det ved vi jo, at rej­ser kan gi­ve. Det her med at bli­ve bragt ind i en ny kon­tekst og væ­re me­re til ste­de i nu­et. Det vir­ker og­så i løb, « si­ger Tina Mol­d­rup Kry­ger, som er pro­jekt­le­der i DGI:

» Når del­ta­ger­ne får san­ser­ne med og op­le­ver, at de kan lø­be man­ge for­skel­li­ge ste­der, ud­vi­der det løbs­glæ­den og gi­ver for­ny­et mo­ti­va­tion for man­ge af dem. «

På tu­re­ne lø­ber 40- 50 del­ta­ge­re i grup­per på 10- 15 styk­ker sam­men med en gu­i­de rundt mel­lem for­skel­li­ge op­le­vel­ser. De hø­rer må­ske små hi­sto­ri­er, sma­ger på ting un­der­vejs, gør op­hold på en café el­ler hop­per i ha­vet el­ler en lagu­ne, in­den de lø­ber vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.