The Bronx USA:

BT - - REJSER - El­se­beth Mouritzen rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

STOR­BY­FE­RIE

Jeg spør­ger min sven­ske be­kendt, om det er sik­kert at ta­ge til The Bronx på egen hånd?

» Ork, ja – jeg var der for ny­lig, det var rig­tig hyg­ge­ligt, « si­ger hun og til­fø­jer:

» Men man ta­ger selv­føl­ge­lig ik­ke til The Pro­jects i South Bronx. Du ta­ger op nord­på til Bel­mont og Ford­ham, og så vil du op­le­ve en helt an­den si­de af New York, må­ske den mest æg­te. «

Un­der­for­stå­et, at ken­der man ik­ke no­gen i South Bronx, er der ik­ke no­gen grund til at op­sø­ge et af de mest so­ci­alt ud­for­dre­de om­rå­der i he­le New York Ci­ty.

Min nys­ger­rig­hed ef­ter at ta­ge på dags­ud­flugt til det næst­mind­ste af New York Ci­tys fem bor­oug­hs ( by­di­strik­ter), og dét med det dår­lig­ste ry, kom­mer af turist­kon­to­rets kampag­ne, Neig­h­bor­hood x Neig­h­bor­hood.

NYC & Com­pa­ny sæt­ter lø­ben­de spot­light på Man­hat­tan, Sta­ten Island, Brook­lyn, Qu­e­ens og så alt­så The Bronx, for at op­for­dre me­tro­po­lens eg­ne be­bo­e­re til at le­ge turist hos de­res na­bo­er, og åb­ne øj­ne­ne på os an­dre ude­fra, så vi kan se, at der fin­des me­re end ét New York.

Fo­stret man­ge stjer­ner

Goog­ler man » The Bronx « , er der stor sand­syn­lig­hed for, at der sæt­tes lig­heds­tegn med kri­mi­na­li­tet og ban­de­kul­tur, men di­strik­tet er så me­get an­det.

Det har fo­stret man­ge sto­re sku­e­spil­le­re og sport­s­stjer­ner samt spil­let en vig­tig rol­le in­den­for po­pu­lær­mu­sik, ik­ke mindst som ste­det, hvor først lat­in- ja­zz og år­ti­er se­ne­re rap og hip- hop kom fra, og kan des­u­den by­de på grøn­ne om­rå­der og fin­kul­tur.

Jeg ta­ger D- to­get fra Man­hat­tan nord­på, står af fi­re stop fra en­de­sta­tio­nen ved gen­nem­kør­sels­vej­en Grand Con­cour­se, op­rin­de­ligt kendt som Grand Bou­le­vard and Con­cour­se.

Den blev op­ført i 1909 med Champs- Élysées i Pa­ris som for­bil­le­de, de­sig­net af in­ge­ni­ø­ren Lou­is Aloys Ris­se, og er nu re­gi­stre­ret som hi­sto­risk om­rå­de på grund af man­ge art deco- og funkis- byg­nin- ger. Nog­le er i me­re for­fald end an­dre, og ge­ne­relt har om­rå­det set bed­re ti­der.

Rundt om hjør­net, på Ford­ham Ro­ad, er det lidt det sam­me, selv om der i ny­e­re tid er byg­get for­brugs­pa­lad­ser og spe­ci­al­bu­tik­ker som Dr. Jay’s, hvor især de sto­re, kend­te mær­ke­va­rer in­den for sne­a­kers, je­ans og sport­støj, som ik­ke fås bil­li­ge­re i New York Ci­ty end her, til­træk­ker kun­der fra de an­dre bor­oug­hs.

NYC & Com­pa­ny frem­hæ­ver da og­så om­rå­det som at­trak­tivt shop­ping- di­strikt for turi­ster.

Jeg kun­ne ha­ve ta­get bus­linje BX12 øst­på for at kom­me til mit be­stem­mel­ses­sted, men fo­re­træk­ker gå­tu­ren vi­de­re ned ad Ford­ham Ro­ad.

Det er sjovt at se ga­den skif­te ka­rak­ter for hver si­de­vej, man pas­se­rer, og ved Third Ave­nue be­gyn­der det me­re at lig­ne smal­lt­own Ame­ri­ca end et af stor­by­ens pul­se­ren­de kvar­te­rer.

Det skyl­des til dels Ford­ham Uni­ver­si­ty, et an­er­kendt pri­vat ka­tolsk uni­ver­si­tet un­der jesu­it­te­r­or­den, som blev grund­lagt i 1907 og tra­di­to­nen tro har en kæm­pe­stor grøn cam­pus om­kring sig, og dels de man­ge vil­la­ve­je med træ­er langs for­to­vet, som er etab­le­ret in­den­for de sid­ste 100 år.

Opkaldt ef­ter sven­sker

I be­gyn­del­sen var det lo­ka­le in­di­a­ner­stam­mer, som holdt til her på fast­lan­det mel­lem Hud­son- flo­den og East Ri­ver.

Men i 1639 blev den før­ste eu­ro­pæ­i­ske emi­grant re­gi­stre­ret, da Jonas Bron­ck fra Små­land i Sve­ri­ge slog sig ned i den den­gang hol­land­ske ko­lo­ni og le­je­de sto­re jord­a­re­a­ler på syd­spid­sen af di­strik­tet, tæt på Har­lem- flo­den, for at dri­ve land­brug.

Selv ef­ter hans død fi­re år se­ne­re re­fe­re­re­de en­gel­ske og hol­land­ske bo­sæt­te­re til det som Bron­cks land og Bron­cks flod, og ud­ta­len hæng­te ved, selv om stav­nin­gen æn­dre­de sig med ti­den og til sidst ba­re blev til The Bronx.

Man­ge for­skel­li­ge fol­keslag slog sig der­ef­ter ned i det­te nord­li­ge di­strikt. I dag er over tre fjer­de­de­le af ind­byg­ger­ne af lat­i­na­me­ri­kansk, spansk og af­ro- ame­ri­kansk op­rin­del­se, mens kun ti pct. har bag­grund i Eu­ro­pa.

Af dem er ita­li­e­ner­ne den stør­ste grup­pe, og man si­ger, at det er som at træ­de di­rek­te ind i et lil­le Ita­li­en, når man dre­jer om hjør­net ved Art­hur Ave­nue.

Ita­li­en­ske fø­de­va­rer

Det er da og­så den­ne ga­de, der bli­ver mar­keds­ført som den helt sto­re lo­kal- op­le­vel­se på dis­se kan­ter, og al­le­re­de ved Lo­ril­lard Pla­ce duk­ker de før­ste stol­te ban­ne­re op med » ben­ve­nu­ti « og » Litt­le Ita­ly in The Bronx « .

Og ne­de på Art­hur Ave­nue i kryd­set ved 187. ga­de er de ita­li­en­ske far­ver ma­let på as­fal­ten, så man ik­ke er i tvivl om, hvor man er.

Der hæn­ger fle­re il Tri­col­o­re end Stars and Stripes fra de ka­rak­te­ri­sti­ske brand­trap­per uden­på mur­stens­hu­se­ne, og man skal ik­ke gå man­ge skridt, før duf­ten af brød, ost, pøl­ser og skin­ker kil­drer næ­se­bo­re­ne. De man­ge fø­de­va­re­bu­tik­ker er sam­men med re­stau­ran­ter­ne kvar­te­rets egent­li­ge se­vær­dig­he­der.

Nu til dags hand­les de fle­ste va­rer in­den­dørs, men i mid­ten af for­ri­ge år­hund­re­de var det en ren mar­keds­ga­de med bo­der på beg­ge for­tove, og kun­der­ne kom­mer sta­dig fra he­le New York ef­ter de go­de råva­rer.

No­gen har sagt, at det ik­ke er, som New York var en­gang, men sna­re­re som New York al­tid har væ­ret. De lo­ka­le gør en dyd af, at det hver­ken er ble­vet mon­dænt el­ler hip­ster­fi­ce­ret som nav­ne- fæt­te­ren i down­town Man­hat­tan, og for­tæl­ler stolt, at Bel­mont­kvar­te­ret har fo­stret sku­e­spil­ler­ne Joe Pesci og An­ne Ban­croft, og at al­le de sto­re bok­se- og ba­se­ball- stjer­ner som Joe diMag­gio, Ro­cky Marci­a­no, Ja­ke LaMot­ta og Yo­gi Ber­ra al­tid spi­ste her.

Ma­fia- bossernes kvar­ter

Det var og­så kvar­te­ret, hvor bos­ser­ne i ma­fi­a­en holdt til, og Genove­se- og Luc­che­se­fa­mi­li­er­ne ope­re­rer sta­dig på dis­se bred­degra­der, men det er især Ma­rio Puzos » The God­fat­her- tri­lo­gi « , som har væ­ret med til at gø­re Litt­le Ita­ly kendt.

Fak­tisk vil­le in­struk­tø­ren Fran­cis Ford Cop­po­la ger­ne ha­ve op­ta­get en skud­s­ce­ne med Al Pa­ci­no i Ma­rio’s Restau­rant, som er om­talt i ro­ma­nen, men eje­ren tak­ke­de nej. Han vil­le hel­le­re væ­re kendt for sin mad end et op­dig­tet mord. I ste­det kan man fin­de re­fe­ren­cer til » The God­fat­her « - suc­ces­sen på for­klæ­der og T- shir­ts, der er trykt med slo­gans i den ka­rak­te­ri­ske typo­gra­fi.

El­lers er den bed­ste souvenir, man kan ta­ge med sig hjem fra en­dags- ud­flug­ten, lidt ek­stra på si­de­be­ne­ne, med­min­dre man vil fyl­de kuf­fer­ten med lang­tids­hold­ba­re spe­ci­a­li­te­ter fra in­den­dørs­mar­ke­det Art­hur Ave­nue Re­tail Mar­ket, de­li’en Tei­tel Bro­t­hers el­ler spe­ci­al­bu­tik­ken Ce­ri­ni Cof­fee & Gifts.

Desvær­re kan man ik­ke ta­ge de lækre, fri­ske fisk med hjem fra det le­gen­da­ri­ske Co­sen­za’s Fish Mar­ket, men han har væ­ret smart nok til at la­ve en østers­bar på for­to­vet, og hvem kan ik­ke li­ge klem­me et par fri­ske Delawa­re Bayøsters til 9 kr. styk­ket ned, in­den tu­ren går vi­de­re?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.