Se på cy­kel

BT - - REJSER - Luc­ca Si­e­na Bol­se­na Rom

1.

5.

VIA FRAN­CI­GE­NA

2.

3.

4.

Fo­to: for­mi­da­bel til dru­e­dyrk­ning.

He­le sit lan­ge liv har Ma­rio be­skæft iget sig med vin, og gen­nem en kon­se­kvent sø­gen eft er det yp­per­ste har hans vi­ne op­nå­et tal­ri­ge na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le an­er­ken­del­ser.

Skøn vin og fyld­te ma­ver

På for­hånd hav­de vi be­stilt vin­s­mag­ning via en dansk for­bin­del­se. Og hvil­ken vin­s­mag­ning! I lø­bet af den før­ste ti­me var vi gen­nem fem rød­vi­ne med Bru­nel­lo di Mul­tan­ci­no Vig­na » Pi­ag­gia « D. O. C. G 2008 som kli­mak­set. En vin, der på smuk­ke­ste vis får det bed­ste frem i dru­en San­giove­se Gros­so.

Vi tro­e­de der­for, at vi var ved at nær­me os en af­slut­ning på smag­nin­gen, men så rul­le­de Ma­rio sig rig­tigt ud. Ud af køk­ke­net kom tal­ler­ken eft er tal­ler­ken med ost, par­ma­skin­ker, pøl­ser, brød og pas­ta.

Der blev budt på Ar­den­ga­grap­pa, oli­veno­lie og til sidst kon­ge­vi­nen: Brun­nel­lo di Mon­talci­no » Ri­ser­va « fra 2007. En fan­ta­stisk duft i glas­set og eft er en lil­le tid en smag, så eng­le­ne sang.

Den al­min­de­lig Brun­nel­lo skal væ­re mindst 50 må­ne­der gam­mel, før den må sæl­ges. Ri­ser­va­en skal væ­re af su­per kva­li­tet og mindst 12 må­ne­der æl­dre.

Det var en no­get op­stemt grup­pe, der blev prop­pet ind i taxi­en og kørt til­ba­ge til Buon­con­ven­to .

Fra bak­ker til bjer­ge

Næ­ste dags cy­kel­ru­te før­te os igen­nem vin­mar­ker, hvor udtyn­din­gen var i gang. Det gjor­de næ­sten ondt at se de man­ge til­sy­ne­la­den­de per­fek­te kla­ser lig­ge på jor­den. Men reg­ler er reg­ler; høstud­byt­tet per hektar skal over­hol­des – mak­si­malt 7.000 kg dru­er per hektar, hvis der skal kom­me Bru­nel­lo ud af det.

Eft er det fl ade­re om­rå­de om­kring Buon­con­ven­to skif­te­de ter­ræ­net ka­rak­ter til stør­re og stør­re rul­len­de bak­ker, for så se­ne­re på da­gen at bli­ve til små bjer­ge.

Da­gens tur var re­la­tiv kort, men med man­ge høj­de­me­ter, dår­ligt ved­li­ge­hold­te grus­ve­je og ik­ke mindst en fuld­stæn­dig umu­lig stejl sti på over 100 høj­de­me­ter. Den bed! Vi skul­le nok ha­ve valgt as­falt- al­ter­na­ti­vet.

Da­gens høj­de­punkt ( på fl ere må­der) var slut­må­let i Ra­di­co­fa­ne i 900 me­ters høj­de. Ra­di­co­fa­ne lig­ger som en

Me­re næ­ste si­de

Via Fran­ci­ge­na er den gam­le pil­grims­vej fra Frank­rig til Rom og slyn­ger sig gen­nem hyg­ge­li­ge små­by­er, oli­ven­lun­de og vin­mar­ker. Ef­ter en hård dagse­ta­pe er grup­pen klar til en svøm­me­tur i Bol­se­na- sø­en. Van­dre- og cy­kel­ru­ten er ty­de­ligt skil­tet, så det er nemt at fin­de vej. Re­lief med mid­delal­der- pil­grim­me.

Til Bru­nel­lo- smag­ning hos Ma­rio Ci­ac­ci, der dri­ver vin­går­den Ab­ba­dia Ar­den­ga ved Tor­re­ni­e­ri. Pri­vat og Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.