Ho­li­day on Ice:

BT - - REJSER - El­se­beth Mouritzen rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

DY­RE­VEL­FÆRD

Lol­lipop ven­ter på os li­ge in­den for lå­gen. Hun ved, hvad der skal ske. Der er god­bid­der i far­van­det hos træ­ne­ren Pau­la fra Me­xi­co, når der er gæ­ster på be­søg, og Lol­lipop går sin vral­ten­de gang i en cir­kel om sig selv. Vi ta­ger det som ud­tryk for be­gej­string, da luf­fer­ne går op og ned.

Vi er en grup­pe på fem, der har købt os ad­gang til » Ski Du­bai « i det mon­strø­se shop­ping­cen­ter Mall of the Emira­tes.

Nu kan man ik­ke læn­ge­re kun stå på ski i et kæm­pe kø­le­skab midt i ør­ke­nen, som el­lers har væ­ret den sto­re kon­trast­fyld­te at­trak­tion i den lil­le golf- stat, nu kan man og­så kom­me i nær­kon­takt med ping­vi­ner i de­res egen lil­le ko­lo­ni.

Det er en op­le­vel­se for bå­de børn og voks­ne, og selv om det er ren egoi­stisk un­der­hold­ning, tje­ner den lidt pe­bre­de en­tré et godt for­mål.

En del af indtæg­ten går til research af og eks­pe­di­tio­ner til ping­vi­ner­nes art­s­fæl­ler i An­tark­tis gen­nem vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Hubbs SeaWor­ld Research In­sti­tu­te, så for­sker­ne kan bli­ve klo­ge­re på dy­re­ne, og bag­ef­ter de­le de­res vi­den.

Mi­nus­gra­der i ør­ke­nen

Vo­res pri­va­te eks­pe­di­tion star­ter tre kvar­ter før med om­klæd­ning til ud­lånt po­lar­tøj kom­plet med fle­e­ce­hand­sker, ter­mo­støv­ler og - so­k­ker samt ski­buk­ser og jak­ke.

Nog­le har ta­get de­res eg­ne hu­er med, og er man sart, er den god at ha­ve på, da vi pas­se­rer over­gan­gen til de 4- 5 mi­nus­gra­der gen­nem en vind­t­un­nel.

Før­ste stop er en lil­le vi­deo­bi­o­graf, hvor en teg­ne­film me­get pæ­da­go­gisk, ik­ke mindst af hen­syn til børn, dels for­tæl­ler om ping­vi­ner ge­ne­relt, dels om op­før­sel om­kring dem, når vi nu som et af de få ste­der i ver­den får lov til at kom­me ind og rø­re ved dem.

Ski Du­bai har i alt 24 ping­vi­ner for­delt på de næst­stør­ste ar­ter, kon­gepi­ng­vi­nen og bril­lepi­ng­vi­nen. Af sam­me grund er den ani­me­re­de ud­ga­ve en char­me­trold med over­size sy­ge­kas­se­bril­ler.

Den le­ven­de Lol­lipop er nu hel­ler ik­ke uden ev­ner, når hun trip­per og vral­ter om­kring os for til sidst at hop­pe op på det lil­le kun­sti­ge klip­pe­frem­s­pring.

Det er tid til at bli­ve klap­pet, og vi sæt­ter os ef­ter tur ved si­den af hen­de, smi­der fle­e­ce­hand­sker­ne og aer hen­de på bag­ho­ve­det, som vi har få­et in­struks om.

Der er nu no­get ma­jestætisk over den me­get hø­je­re kon­gepi­ng­vin med det fi­ne spid­se næb og den gu­le teg­ning i nak­ken, selv om han har få­et nav­net McFat­ty. Han er mindst li­ge så sce­ne­vant som Lol­lipop – he­r­in­de i sit eget in­de­luk­ke.

Ryg­mas­sa­ge til en ping­vin

Mens han væn­ner sig til vo­res sel­skab, for­tæl­ler Pau­la om ping­vi­ner­nes liv i det fri og i fan­gen­skab.

Ude i den sto­re, hvi­de ver­den kan de le­ve 10- 20 år, mens det næ­sten kan for­dob­les un­der men­ne­ske­ligt op­syn. Og selv om der fin­des over tre mil­li­o­ner af dem i de­res na­tur­li­ge ha­bi­tat, kan en na­tur- el­ler mil­jøka­ta­stro­fe væ­re øde­læg­gen­de.

» Vi hå­ber, gen­nem den per­son­li­ge kon­takt med dy­re­ne her, at ska­be for­stå­el­se for dem og på­s­køn­nel­se af de­res liv, så de kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner vil gø­re, hvad de kan for at be­va­re ping­vi­ner­nes be­tin­gel­ser for at kla­re sig i na­tu­ren, « si­ger Pau­la.

Det er ble­vet tid til at klap­pe McFat­ty. Da vi ser bil­le­der bag­ef­ter, ser han ud, som om han er ud­stop­pet, som han står der på sin lil­le sten, men jeg bil­der mig ind, at han nød den lil­le ryg­mas­sa­ge, jeg gav ham, og fak­tisk ba­re var sa­lig et kort se­kund.

Li­ge ind­til Pau­la vif­te­de et styk­ke fisk om næb­bet på ham. Man er vel kun et dyr.

Vo­res mø­de med ping­vi­ner­ne var kun for os, in­gen an­dre kun­ne kig­ge med. Vil man ik­ke be­ta­le for nærko- ntak­ten, kan man se ping­vin­march gen­nem ru­den et par gan­ge om ef­ter­mid­da­gen ved at kø­be en al­min­de­lig be­søgs­bil­let til Ski Du­bai- om­rå­det.

Vi vil­le nu ik­ke ha­ve und­væ­ret nær­kon­tak­ten med Lol­lipop og McFat­ty. BT Rej­ser var in­vi­te­ret af Du­bai Tourism.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.