Dus med dy­re­ne

BT - - REJSER - El­se­beth Mouritzen rejseliv@ ber­ling­s­ke. dk

DY­RE­VEL­FÆRD

Svøm med del­fi­ner. Klap en ti­ger. Rid på en ele­fant. Nus en orangutang.

Sel­fie- turis­men ken­der snart in­gen græn­ser, når nut­tet­heds- fak­to­ren er i top. Det dis­ku­te­res liv­ligt, om det er etisk for­svar­ligt, og for hvem man gør det? Sva­ret på det sid­ste er ret klart: os men­ne­sker.

Dy­re­ne får ik­ke no­get ud af det – an­det end på et over­ord­net plan, hvis nær­kon­tak­ten mun­der ud i en bed­re for­stå­el­se for dy­re­ne.

Det me­ner kom­mu­ni­ka­tions­chef Sa­mi Wi­dell fra Kø­ben­havn Zoo, der li­ge­som » Ski Du­bai « har » mød ping­vi­ner­ne « - ar­ran­ge­men­ter. For­skel­len er ba­re, at i Kø­ben­havn må man nok se – og fodre – men ik­ke rø­re. Al­li­ge­vel er ar­ran­ge­men­ter­ne vold­somt po­pu­læ­re og hur­tigt ud­solgt.

Dyr skal ik­ke væ­re klov­ne

» Zoo har al­tid haft en for­mid­lings­for­plig­tel­se, men den ta­ges end­nu me­re se­ri­øst ef­ter den in­ter­na­tio­na­le zoo- re­vo­lu­tion i 198090er­ne, hvor man sat­te vi­den, fa­sci­na­tion og na­tur­be­va­rel­se i før­ste ræk­ke med bl. a. sko­le­pro­gram­mer og en hold­ning til, hvor­for man hol­der dyr i bur, og hvor­dan man gør det bedst mu­ligt, « si­ger Sa­mi Wi­dell:

» Det kom som en re­ak­tion på nog­le år­ti­er, hvor det nog­le ste­der var endt lidt i et mis­for­stå­et me­na­ge­ri, når man bl. a. le­je­de chim­pan­ser ud til at spi­se lag­ka­ge ved bør­ne­fød­sels­da­ge. Vi er me­get op­mærk­som­me på ik­ke at en­de i et zoo- cir­kus, hvor dyr bli­ver til klov­ne. «

Fo­kus på etik og vel­færd

Han me­ner, at de man­ge TV- pro­gram­mer om dyr har væ­ret med til at ska­be længsel ef­ter at få sam­me clo­seup- mø­de med dem.

» Det er og­så godt nok, men for os hand­ler det om at ba­lan­ce­re nær- på- op­le­vel­sen, så etik og vel­færd er i or­den. Det kan væ­re i or­den med nog­le ar­ter, men når man bl. a. kan kom­me med ned og se is­b­jør­ne­ne bli­ve træ­net, er be­rø­ring ik­ke for­svar­ligt og vil og­så sen­de et mær­ke­ligt sig­nal, « si­ger Sa­mi Wi­dell:

» Vo­res dyr skal ik­ke gø­res til kæ­le­dyr, og langt de fle­ste af dem sy­nes hel­ler ik­ke om det, for­di fy­sisk be­rø­ring of­te ik­ke er en stor del af de­res na­tur­li­ge liv og slet ik­ke på tværs af ar­ter. Grund­læg­gen­de er det kun os men­ne­sker, der sy­nes, det er fedt. «

For­kvak­let syn på na­tu­ren

Zoo står ik­ke ale­ne med den­ne hold­ning. Pro­fes­sor Pe­ter Sandøe fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets sek­tion for Dy­re­vel­færd og tid­li­ge­re for­mand for Dy­re­e­tisk Råd pe­ger på, at det er men­ne­skets for­kvak­le­de syn på na­tu­ren, der har frem­dyr­ket den­ne fø­le- turis­me.

» Pro­ble­met op­står, når man be­gyn­der at be­hand­le vil­de dyr som kram­me­dyr. Græn­sen mel­lem zoo og cir­kus ud­vi­skes, hvis man ik­ke læn­ge­re øn­sker at se dy­re­ne som en del af den vil­de na­tur, « si­ger han.

Til gen­gæld ser han med mil­de­re øj­ne på de om­dis­ku­te­re­de, men po­pu­læ­re ele­fan­tridt i Thailand.

» De in­di­ske ele­fan­ter er i for­vej­en halv- do­mi­sti­ce­re­de dyr, som al­tid har haft en ar­bejds­funk­tion i lo­kal­sam­fun­det. Når der ik­ke læn­ge­re er brug for dem i tøm­me­rin­du­stri­en, er det en god idé at bru­ge dem til at gi­ve turi­ster­ne en ri­de­tur. El­lers vil man jo ha­ve et kæm­pe­pro­blem med hje­mog ar­bejds­lø­se ele­fan­ter, « si­ger Pe­ter Sandøe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.