El­lers tak, DBU ’’

Stå­le Sol­bak­ken har for­læn­get sin kon­trakt med FC Kø­ben­havn til 2018 og er der­med for­ment­lig ude af bil­le­det som arv­ta­ger til Mor­ten Ol­sen

BT - - REJSER - IK­KE LAND­STRÆ­NER Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ spor­ten. dk ni­el@ spor­ten. dk Stå­le Sol­bak­ken

Det er selv­føl­ge­lig et at­trak­tivt job, men jeg fø­ler, at mit eget ener­gi­ni­veau ræk­ker til me­re end fi re vig­ti­ge kam­pe på et år

Mads Kind­berg I går blev DBUs kan­di­dat­lis­te til land­stræ­nerjob­bet for­ment­lig et navn fat­ti­ge­re med nyhe­den om, at Stå­le Sol­bak­ken har for­læn­get sin kon­trakt med FC Kø­ben­havn til 2018. Nord­man­den har in­gen klau­sul i sin nye kon­trakt, hvis DBU skul­le rin­ge og fri­ste med job­bet som dansk land­stræ­ner.

På FCKs træ­nings­an­læg på Fre­de­riks­berg skin­ne­de en glad Stå­le Sol- bak­ken om kap med so­len, da han eft er gårs­da­gens træ­ning kom­men­te­re­de på sin ny­li­ge kon­trakt­for­læn­gel­se til som­me­ren 2018.

Ener­gi til me­re

Eft er nyhe­den om Mor­ten Ol­sens stop på lands­hol­det i 2016 har Stå­le Sol­bak­ken væ­ret nævnt som en af de mu­li­ge kan­di­da­ter til den le­di­ge land­stræ­ner­post, men job­bet har ik­ke væ­ret in­de i nord­man­dens over­vej­el­ser, li­ge­som ud­sig­ten til må­ske at bli­ve an­svar­lig for Dan­mark hel­ler ik­ke har fyldt no­get hos FCK- træ­ne­ren.

» Jeg har over­ho­ve­det ik­ke tænkt på, at jeg skal væ­re dansk land­stræ­ner. Det er selv­føl­ge­lig et at­trak­tivt job, men jeg fø­ler, at mit eget ener­gi­ni­veau ræk­ker til me­re end fi re vig­ti­ge kam­pe på et år, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken med hen­vis­ning til den sto­re for­skel, der er på at væ­re træ­ner for et klubhold i det dag­li­ge og kun at væ­re sam­let med lands­hol­det på ud­valg­te tids­punk­ter af året.

Mas­ser af ud­for­drin­ger

Net­op det fak­tum, at DBU le­der ef­ter en træ­ner, der skal over­ta­ge Mor­ten Ol­sens hverv, har væ­ret med til at frem­skyn­de pro­ces­sen med en for­læn­gel­se. Det me­ner BTs fod­bol­d­eks­pert Pe­ter Sø­ren­sen.

» Jeg tror, at FCK ger­ne vil kom­me usik­ker­he­den om Stå­les po­si­tion i for­hold til land­stræ­nerjob­bet til livs al­le­re­de nu - og det gør de så med en ny kon­trakt, « si­ger Pe­ter Sø­ren­sen, der ser en klar sam­men­hæng mel­lem Sol­bak­kens for­læn­gel­se i FCK og Mor­ten Ol­sens far­vel til DBU.

» Må­ske har Stå­le Sol­bak­ken sagt, at kon­trak­ten mel­lem par­ter­ne skal for­læn­ges nu, hvis ik­ke han skal be­gyn­de at af­sø­ge mar­ke­det eft er nye mu­lig­he­der - hvis ik­ke nu, så i hvert fald i næ­ste sæ­son. Må­ske har han følt, at det er for usik­kert at ryk­ke fa­mi­li­en til Kø­ben­havn på en kon- trakt, der kun lø­ber til 2016, « si­ger Pe­ter Sø­ren­sen.

Stå­le Sol­bak­ken selv for­tæl­ler om stor in­ter­es­se for sin sig­na­tur. Men han vil­le fort­sæt­te i FC Kø­ben­havn, som han vend­te til­ba­ge for me­re end halvan­det år si­den.

» Jeg har få­et gan­ske man­ge hen­ven­del­ser, men jeg er ik­ke gå­et ind i no­gen kon­kre­te for­hand­lin­ger med an­dre end FCK, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken og fort­sæt­ter:

» Nog­le vil må­ske me­ne, at de hen­ven­del­ser, der kom, var bå­de øko­no­misk og sport­s­ligt at­trak­ti­ve, men jeg fø­ler ik­ke, at vi er fær­di­ge med vo­res ar­bej­de. Vi er sta­dig i start­fa­sen - men vi er på vej ud af ram­pen. Sam­ti­dig står vi for­an nog­le hår­de ud­for­drin­ger: Vi skal ind­hen­te FC Midtjyl­land og slå dem, og vi skal prø­ve at hol­de Brønd­by bag os. Vi har mas­ser af ud­for­drin­ger. «

Stå­le Sol­bak­ken fø­ler, at han har ener­gi til me­re end fi­re vig­ti­ge kam­pe på et år, og det er en af grun­de­ne til, at han har for­læn­get sin kon­trakt med FC Kø­ben­havn frem til 2018. Fo­to: He­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.