Der­for bli­ver Cornelius’ ska­de ik­ke skæb­nesvan­ger for FCK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

An­dreas Cornelius’ an­kel­ska­de er fryg­te­lig, men hvis man spør­ger BTs Su­per­liga­eks­pert, Pe­ter Sø­ren­sen, bli­ver den ik­ke skæb­nesvan­ger for FC Kø­ben­havn.

Fo­to: Bo Am­strup

DEN SKA­DE, SOM An­dreas Cornelius på­drog sig man­dag aft en, var fryg­te­lig, men den får ik­ke nød­ven­dig­vis be­tyd­ning for FC Kø­ben­havn i for­å­ret.

Na­tur­lig­vis er det et kæm­pe af­savn, Stå­le Sol­bak­ken står med, for man prø­ver som træ­ner al­tid at ha­ve den for­nød­ne kon­kur­ren­ce på de fl este plad­ser, så man i trup­pen har 16- 17 mand, der kan væ­re bedst på de­res respek­ti­ve po­si­tio­ner på for­skel­li­ge tids­punk­ter af sæ­so­nen. Men der vil og­så væ­re spil­le­re, der er umu­li­ge at er­stat­te. An­dreas Cornelius er, når han er på top­pen af sin yde­ev­ne, så­dan en spil­ler. Lio­nel Mes­si og Zla­tan Ibra­him­ovic har sam­me be­tyd­ning i de­res klub­ber og er spil­le­re, som man umu­ligt kan und­væ­re, uden at hol­det svæk­kes mærk­bart. I FCK er An­dreas Cornelius i en po­si­tion, hvor in­gen af de nær­me­ste kon­kur­ren­ter er i nær­he­den af at mat­che ham. NÅR JEG SÅ på­står, at ska­den ik­ke bli­ver skæb­nesvan­ger, så hand­ler det om, at An­dreas Cornelius trods alt ik­ke har sco­ret vold­somt man­ge mål. Og at den øver­ste del af ta­bel­len ser ud, som den gør. For det vil­le al­li­ge­vel væ­re ure­a­li­stisk at fo­re­stil­le sig, at FCK kun­ne ind­hen­te FC Midtjyl­land – og­så med Cornelius på hol­det – mens jeg hel­ler ik­ke kan fo­re­stil­le mig, at der er hold un­der FCK, som for al­vor vil kun­ne true an­den­plad­sen.

Det lan­ge fra­vær til klub­bens ube­tin­ge­de første­an­gri­ber eft er­la­der dog Stå­le Sol­bak­ken med nog­le ud­for­drin­ger, bå­de på kort og på lang ba­ne. I FØR­STE OM­GANG tror jeg, man vil se, at spil­le­re, som har stå­et i skyg­gen af Cornelius, i hø­je­re grad får chan­cen – og at op­ga­ven, der har lig­get hos Cornelius, om­fav­nes af kol­lek­ti­vet. Ni­co­lai Jør­gen­sen kan i nog­le kam­pe få rol­len som cen­tral an­gri­ber, mens Ste­ve De Rid­der og Björn Si­gurd­ar­son får me­re tid, end de el­lers vil­le ha­ve gjort.

Når en spil­ler med stor be­tyd­ning, hvad en­ten det er på ba­nen el­ler i om­klæd­nings­rum­met, er ska­det, så kan det med­fø­re for­skel­li­ge re­ak­tio­ner. Hol­det kan smul­dre, som jeg har væ­ret ban­ge for i Brønd­bys til­fæl­de, hvor Da­ni­el Ag­gers enor­me be­tyd­ning har få­et al­le an­dre til at frem­stå små, el­ler det kan løft e dem, der plud­se­lig får chan­cen.

Når et stort træ fal­der, får de min­dre træ­er i sko­v­bun­den lys og kan vok­se. Jeg så selv, hvad det be­tød for nog­le spil­le­res ud­vik­ling, da jeg var træ­ner i AGF og lod yn­gre folk få plads på be­kost­ning af æl­dre. Cas­per Slo­th fi k lov til at spil­le på mid­ten, uden at det pr. de­fi ni­tion var Martin Jør­gen­sen, der skul­le sty­re den, og Aron Jo­hanns­son kun­ne spil­le langt me­re fri­gjort, da han fi k Pe­ter Graulunds plads. NÅR DET SÅ er sagt, er jeg sik­ker på, at Stå­le Sol­bak­ken fi nder en er­stat­ning for An­dreas Cornelius til som­mer. Men det er langt fra, hvad han øn­sker. Det ko­ste­de 30 mio. kr. at kø­be Cornelius til­ba­ge, og man vil ik­ke bru­ge 20 mio. kr. på en er­stat­ning, der kan en­de som pe­ri­fe­ri­spil­ler, når Cornelius kom­mer til­ba­ge.

Omvendt skal FCK og­så for­be­re­de sig på, at der går lang tid, før de har de­res nor­ma­le spids­an­gri­ber i kamp­form. Det var en uhy­re grim ska­de, Cornelius fi k. Det kan godt væ­re, han er ska­des­fri om et halvt år, men der kan godt gå yder­li­ge­re seks må­ne­der, før han er på det ni­veau, han var, da uhel­det ske­te. Og her var han end­da et styk­ke fra den top­form, vi ved, han kan nå op på. DET VAR EN skræk­ke­lig ska­de at se, og jeg er ret sik­ker på, at den op­le­vel­se fort­sat sid­der i nog­le spil­le­re, for­di man bli­ver min­det om, at det kan ske for al­le. Ta­ck­lin­gen fra Den­nis Fl­in­ta var hård, men ik­ke over­dre­vet svinsk, hvil­ket min­der al­le om, at det kan gå galt i fod­bold. Jeg tænk­te al­drig så­dan som ak­tiv - før jeg be­slut­te­de mig for at indstil­le kar­ri­e­ren. Fra det øje­blik blev jeg me­re på­pas­se­lig.

Jeg var nervøs for at få smadret tand­s­æt­tet, når jeg gik op i ho­ved­støds­du­el­ler, og de tan­ker kom, da jeg først be­gynd­te at tæn­ke over, hvil­ke kon­se­kven­ser det kan ha­ve at spil­le fod­bold. De tan­ker sid­der gi­vet­vis i fl ere spil­le­re eft er An­dreas Cornelius’ uheld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.