’ En fod­bold­spil­ler skal k

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Ja det er lidt mor­somt, men det gør in­gen­ting, selv­om jeg er et na­tur­men­ne­ske. Jeg er dyg­tig til at til­pas­se mig mi­ne om­gi­vel­ser og det sted, jeg bor. Når man fl yt­ter til et an­det land, så skal man gø­re sig den uma­ge at for­sø­ge at læ­re det lo­ka­le sprog og nor­mer. Det er en respekt, man skyl­der det land, man fl yt­ter til. Jeg er me­get fa­sci­ne­ret af sam­funds­for­hold og po­li­tik og for­sø­ger og­så at føl­ge med i dansk po­li­tik. Vi har et hjør­ne i om­klæd­nings­rum­met, hvor jeg, Wiland, An­ton og ’ Pel­le’ Nils­son sid­der og dis­ku­te­rer da­gens nyhe­der. «

Du har ik­ke par­ti­med­lem­skab, men er er­klæ­ret So­ci­al- de­mo­krat. Hvor­for blan­der en ge­nert mand sig i den of­fent­lig de­bat - du er blandt an­det gå­et i ret­te med det nor­ske fod­bold­for­bund, der vil­le for­by­de ho­mo­seksu­el­le sig­na­ler som fl ag ved en land­skamp mod Rusland sid­ste år?

» Jeg hol­der me­get af at de­bat­te­re og har al­tid fun­det mi­ne ido­ler blandt po­li­ti­ke­re. Gro Har­lem Brundt­land som det helt sto­re idol. Jeg har al­drig haft fod­bold­spil­le­re som ido­ler og kom­mer hel­ler ik­ke til at bli­ve i fod­bol­dens ver­den som træ­ner el­ler as­si­stent. Det er for ky­nisk en ver­den. Sam­fun­det in­ter­es­se­rer mig, og da jeg bo­e­de i Nor­ge, så jeg li­ve- sen­din­ger hver ons­dag fra Stor­tin­get. Det er for let ba­re at si­ge, at re­sten af ver­den og na­bo­ens ve og vel ik­ke in­ter­es­ser mig. Man har et an­svar.

Det gæl­der og­så seksu­el­le mi­no­ri­te­ter. Skal der udø­ves cen­sur mod ho­mo­seksu­el­le på grund af en fod­bold­kamp mod Rusland? Så gi­ver man eft er for nog­le far­li­ge og un­der­tryk­ken­de ide­er på be­kost­ning af yt­rings­fri­he­den. «

Du har blandt an­det skre­vet kro­nik­ker om bred­defod­bol­dens vil­kår i Nor­ge, hvor du blandt an­det un­der­stre­ger, at selv­om der er man­gel på ba­ner og træ­nings­fa­ci­li­i­te­ter, er det vig­tigt, at fod­bol­den er for al­le. I et så vel­ha­ven­de land som Nor­ge er den de­bat ik­ke ren pro­for­ma?

» Der er man­ge ulø­ste pro­ble­mer i det nor­ske sam­fund, og der er gan­ske man­ge fat­ti­ge. Der er 350.000 nord­mænd, der spil­ler fod­bold, og det skal vi væ­re stol­te af, men og­så kæm­pe for at hol­de fast i de fat­ti­ge børns mu­lig­he­der for at spil­le fod­bold. Vi skal ik­ke der­hen, hvor en del af be­folk­nin­gens børn ude­luk­kes, for­di de ik­ke har råd til at sen­de de­res børn til idræt. Mig, mig, mig- tan­ke­gan­gen er far­lig, og den bi­dra­ger til at øge ulig­he­den i Nor­ge. «

De fl este fod­bold­spil­le­re stem­mer bor­ger­ligt og er der­med for en skat­te­ned­sæt­tel­se. Det er du ik­ke?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.