NU KAN DE ANE LY­SET I MØR­KET

FC Vestsjæl­land spil­le­de som nat og dag i de to halv­le­ge og kan igen drøm­me om over­le­vel­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jep­pe Pe­der­sen jepp@ spor­ten. dk

CO­ME­BA­CK

No­get magisk ske­te, da Pe­ter Kja­ers­gaard- Andersen fl øjte­de før­ste halv­leg af og send­te FC Vestsjæl­land og AaB i om­klæd­nings­rum­met.

AaB hav­de væ­ret i fuld kon­trol og mang­le­de kun få søm i FC Vestsjæl­lands nedryk­nings­ki­ste.

Men på et kvar­ter ske­te der no­get ut­ro­ligt. FC Vestsjæl­land- spil­ler­ne kom til­ba­ge med en sjæl­den set gejst og vil­je og spil­le­de de­res bed­ste halv­leg i he­le 2014/ 2015- sæ­so­nen.

Ni­ck­las He­le­ni­us var eft er kam­pen helt paf over, hvad der gik galt.

» Det var vir­ke­lig mær­ke­ligt. Jeg aner ik­ke, hvad der ske­te. Vi mi­ste­de selv­til­lid. Vi skal prø­ve at gi­ve lidt me­re po­wer og vil­je og vi­se de an­dre, at vi er her 110 pro­cent. Det gør ondt, når man ik­ke har vun­det fem kam­pe i streg, « si­ger Ni­ck­las He­le­ni­us om kol­lap­set.

Det var Ni­ck­las He­le­ni­us’ før­ste mål i over 1000 spil­le­mi­nut­ter, og på trods af ne­der­la­get kun­ne det boost af selv­til­li­den godt bru­ges.

» Det var dej­ligt at få sco­ret. Men jeg bræn­der og­så en stor chan­ce. Det er en del af fod­bol­den, og så­dan er det at væ­re an­gri­ber. Jeg hu­sker de mål, jeg scorer, og så glem­mer jeg re­sten. Jeg har al­tid tro­et på, at jeg nok skal sco­re. Jeg har få­et me­re selv­til­lid og er kom­met i bed­re i form. Jeg fi k chan­cen fra start, og den sy­nes jeg, at jeg greb, « si­ger han.

Træt­hed fi ndes ik­ke

FC Vestsjæl­lands co­me­ba­ck i kam­pen var me­get symp­to­ma­tisk for det sto­re po­intco­me­ba­ck i Su­per­liga­en. For blot få spil­ler­un­der si­den var sjæl­læn­der­ne un­der stre­gen og hav­de 13 po­int op til OB. Nu er der kun fem op til red­ning.

Ch­eft ræ­ner Mi­cha­el Han­sen er be­gej­stret over, at det er lyk­ke­des at få vil­je ind i et sla­gent hold.

Anders Ku­re ( nr. 18) var år­sa­gen til FCVs klumpju­bel, da han sik­re­de tre livsvig­ti­ge po­int til vestsjæl­læn­der­ne. Fo­to: Mat­hi­as Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.