’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­cha­el Han­sen, ch­eft ræ- ner FC Vestsjæl­land

» Træt­hed gi­der jeg ik­ke hø­re på. Hvert mi­nut tæl­ler. Og det var dej­ligt at se, at hol­det ar­bej­de­de som en en­hed med god ener­gi og tro. Og så hjæl­per det med et hur­tigt mål. Da bol­den dan­se­de på stre­gen til sidst, så tænk­te jeg, at den var gå­et ind for en må­ned si­den. Men folk slås og age­rer i ste­det for at re­a­ge­re, « si­ger han og for­tæl­ler, at det skal bli­ve ved, hvis mis­sion over­le­vel­se skal lyk­kes.

» Hvis vi skal ha­ve suc­ces, så skal vi op på det­te ni­veau. Vi har sta­dig langt op, og der er en kamp til­ba­ge i se­mi­fi - na­len. Så det skal vi tæn­ke på, hvis det sta­dig skal lyk­kes for os. Vi ta­ger én kamp ad gan­gen. Det er nemt at vin­de en fod­bold­kamp, men det svæ­re er at bli­ve ved, « si­ger han.

Må­ltør­ken brudt

Den tid­li­ge­re AGF- kri­ger Anders Ku­re ful­dend­te det sjæl­land­ske co­me­ba­ck med sin scor­ing et kvar­ter før tid. Og med sit før­ste mål i over to år, tror for­svar­skrum­tap­pen nu på, at der og­så bli­ver spil­let Su­per­liga- bold på Har­boe Are­na i Sla­gel­se næ­ste sæ­son.

» Det var fan­ta­stisk dej­ligt en­de­lig at sco­re. Det hand­ler jo om at væl­ge dem med om­hu, og det her var ret vig­tigt. Vi har en fan­ta­stisk moral og mo­men­tum, og så må vi se, om det kan ræk­ke re­sten af sæ­so­nen, « si­ger han.

Det er nemt at vin­de én kamp, men det svæ­re er at bli­ve ved

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.