Er Cult gå­et kold?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET HAR IK­KE væ­ret no­gen nem pro­ces for Team Cult at træ­de et skridt op på et ni­veau li­ge un­der de pro­fes­sio­nel­le fi rma­holds su­per­liga op til den­ne sæ­son.

Først en in­drøm­mel­se: Jeg hav­de for­ven­tet mig me­re af det hold, sport­s­chef Mi­cha­el Skel­de sam­men med hu­stru­en Chris­ta i sid­ste sæ­son før­te til 17 sej­re i UCIre­gi an­ført af et su­per­ta­lent som Magnus Cort Nielsen, som si­den er skift et til Ori­ca- Gre­e­ned­ge.

En en­kelt po­di­e­plads er det ble­vet i år, da det un­ge sprin­ter­navn Mi­cha­el Car­bel hen­te­de sig en tred­je­plads i det hol­land­ske en­da­ge­sløb Dwars door Drent­he. Re­sten har væ­ret be­hjer­te­de mor­ge­nud­brud og en lil­le hånd­fuld top fem- pla­ce­rin­ger. Ik­ke me­get at skri­ve hjem om. I EN TID, hvor Dan­marks plads på cyk­lin­gens ver­dens­kort er ble­vet stærkt re­tou­che­ret eft er fy­rin­gen af Bjar­ne Ri­is på rus­sisk kon­trol­le- re­de Tin­koff - Saxo, kun­ne det væ­re for­fri­sken­de at se et hold med en dansk ker­nei­den­ti­tet stå di­stan­cen. NET­OP I DAG står Team Cult over for sæ­so­nens stør­ste op­ga­ve i Wor­ld Tour- lø­bet Am­stel Gold Ra­ce. Og det vil væ­re en ret stor po­si­tiv over­ra­skel­se, hvis det en­der med en pla­ce­ring i top 10 over for et top­s­krapt felt af ver­dens­klas­se­ryt­te­re.

Team Cult er der ik­ke. End­nu. Og ik­ke me­get ty­der på, at 2015- sæ­so­nen bli­ver no­gen stor hur­ra- om­gang. ER DET FOR dår­ligt, kun­ne vi for­ven­te me­re, og er det hol­dets re­el­le ni­veau?

Bå­de ja og nej. Team Cult kom skævt i gang med sæ­so­nen og hav­de me­get sto­re ud­for­drin­ger, da en varm­luft sbal­lon af en di­rek­tør fra Luxem­bourg løb fra al­le aft aler. Si­den fulg­te et ær­ger­ligt cy­kelty­ve­ri, og sam­ti­dig er trup­pen på blot 16 ryt­te­re sta­dig un­der til­pas­ning.

I den før­ste sæ­son på så­kaldt pro kon­ti­nen­tal- ni­veau har det og­så væ­ret det mu­li­ges kunst at fl ik­ke en fl ok sam­men. Nav­ne som den ty­ske duo Li­nus Ger­de­mann og Fa­bi­an Weg­mann og den sven­ske ene­gæn­ger Gu­stav Lars­son mang­ler sta­dig at vi­se en vis form for klas­se. Men sæ­so­nen

Lø­bet kan føl­ges fra kl. 14.00 på Eu­rosport og fra kl. 14.20 på TV2 Sport er ret be­set sta­dig så ung, at vi ik­ke kan kon­klu­de­re hårdt og brutalt på de tre pro­fi lers valør.

En op­mun­tring har det væ­ret at føl­ge Ras­mus Guld­ham­mer, som i 2009 lig­ne­de et tem­me­lig unikt ta­lent, in­den en mis­lyk­ket prof­kar­ri­e­re sat­te det he­le til­ba­ge. Men den nu 26- åri­ge jy­de har væ­ret godt kø­ren­de i år, og Guld­ham­mer ta­ler med den selv­be­vidst­hed, der hø­rer en vin­der til. Det er godt at hø­re. ET AN­DET DANSK ta­lent med frem­ti­den for sig er Mi­cha­el Val­gren, som i Am­stel Gold Ra­ce har få­et kors og bånd og kap­ta­jn­sta­tus hos Tin­koff - Saxo til det hol­land­ske øl- løb. Den slags chan­cer får den re­ge­ren­de dan­ske me­ster ik­ke man­ge af i lø­bet af en sæ­son, så det bli­ver spæn­den­de at se, om man­den i den rød- hvi­de ’ fød­sels­dagstrø­je’ for­mår at gri­be en af de re­la­tivt få mu­lig­he­der for per­son­lig suc­ces.

Fa­vo­rit­lis­ten til Am­stel Gold

Sid­ste år vandt Phi­lip­pe Gil­bert ( for­re­st) Am­stel Gold Ra­ce, og han er og­så blandt fa­vo­rit­ter­ne i år - i mod­sæt­ning til Team Cult, der har haft det svært med at ta­ge skrid­tet op som pro kon­ti­nen­tal- hold og i dag for­ment­lig får det svært i det klas­si­ske løb. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.