BARCA TÆT PÅ

Brand­var­me Lu­is Su­a­rez red­der Bar­ce­lo­na i spansk topbrag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LA LIGA, SPA­NI­EN brænd­te på det skam­me­lig­ste.

Va­len­cia fort­sat­te dog ufortrø­de­nt med sit hø­je pres, hvil­ket gjor­de, at Bar­ce­lo­na slet ik­ke kun­ne fin­de de fi­ne tak­ter frem fra midt­u­gens Cham­pions- Le­ague- sejr over PSG. Ka­ta­la­ner­ne lig­ne­de der­i­mod et hold, der led af eu­ro­pæ­i­ske tøm­mer­mænd.

Det til trods var det Bar­ce­lo­na, der no­get ufortjent kun­ne gå til pau­se for­an 1- 0.

Bed­re ef­ter pau­sen

Bar­ce­lo­na- træ­ner Lu­is En­rique måt­te ha­ve talt med sto­re ord i om­klæd­nings­rum­met, for det var et for­vand­let Bar­ce­lo­na- mand­skab, der kom ud til an­den halv­leg. Bold­be­sid­del­sen og det chan­ce­ska­ben­de spil var til­ba­ge.

Blandt an­det send­te Mes­si bol­den på over­lig­ge­ren ef­ter et fris­park. Men ind vil­le bol­den ik­ke, og det gjor­de spil­let en anel­se for­kram­pet mod kam­pens slut­ning, hvor Va­len­cia fle­re gan­ge te­ste­de Clau­dio Bra­vos mål – dog uden held.

Dybt in­de i over­ti­den sat­se­de Va­len­cia he­le bu­tik­ken, hvil­ket gav Lio­nel Mes­si en frilø­ber. Her svig­te­de ner­ver­ne for ar­gen­ti­ne­ren ik­ke, og han score­de til slut­re­sul­ta­tet 2- 0.

Med Bar­ce­lo­nas sejr be­hol­der de før­ste­plad­sen i Pri­me­ra Di­vi­sion og er nu me­get tæt på det span­ske mester­skab. Der re­ste­rer blot seks run­der af sæ­so­nen, og ser man Bar­ce­lo­nas slut­pro­gram, er det kun ude­ba­ne­kam­pen mod de for­sva­ren­de me­stre fra At­le­ti­co Madrid, der for al­vor lig­ner en svær op­ga­ve. Lu­is Su­a­rez send­te Bar­ce­lo­na i front mod La Ligas num­mer fi­re, Va­len­cia, al­le­re­de i før­ste mi­nut. Fo­to: Reu­ters

SØN­DAG 19. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.