’ Tom Jo­nes ko­ster os eu­ro­pæ­isk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - WHY? DE­LILAH Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk

Hvor­for spil­ler Sto­ke egent­lig ik­ke eu­ro­pæ­isk fod­bold? Det spørgs­mål er der må­ske en hånd­fuld der­u­de, der har stil­let sig selv. Må­ske ik­ke. Men sva­ret er sim­pelt, hvis du spør­ger ma­na­ger Mark Hug­hes.

Det er Tom Jo­nes’ skyld. Og san­gen De­lilah.

Sto­kes mu­lig­hed for eu­ro­pæ­isk fod­bold lig­ger ik­ke li­ge for i for­hold til det spil­le­mæs­si­ge. Der­for skal Mark Hug­hes sæt­te sin lid til Fair Play- li­sten, der ka­ster en en­kelt eu­ro­pæ­isk plads af sig, og her lig­ger Sto­ke pla­ce­ret som num­mer 17 af de 20 Pre­mi­er Le­ague- hold.

Og den pla­ce­ring skyl­des alt­så iføl­ge Mark Hug­hes, at klub­bens fans syn­ger Tom Jo­nes- san­gen De­lilah. Den sang er ble­vet kri­ti­se­ret for i sin ori­gi­na­le tekst at prom­ove­re vold i hjem­met, og her star­ter Hug­hes si­ne te­o­ri­er om, hvor­for Sto­ke ik­ke im­po­ne­rer på Fair Play- fron­ten.

» Vi bli­ver åben­bart skub­bet ned, for­di fan­se­ne har en Tom Jo­nes- sang. Hvis til­sku-

Det er Tom Jo­nes’ sang De­lilah, der er skyld i, at Sto­ke ik­ke kom­mer til at spil­le eu­ro­pæ­isk fod­bold via en fair play- bil­let, me­ner klub­bens ma­na­ger, Mark Hug­hes. Fo­to: Reu­tes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.