Ky­ni­ske Chel­sea vandt topop­gør

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DYG­TIG DUKS

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

Chel­sea vandt lør­dag 1- 0 over Man­che­ster Uni­ted og er der­med yderst tæt på at kun­ne kal­de sig en­gelsk me­ster for fem­te gang i hi­sto­ri­en. Det var et topop­gør på Stam­ford Brid­ge mel­lem Chel­sea og Man­che­ster Uni­ted med me­get på spil. Chel­sea kun­ne sen­de sig selv tæt­te­re på det en­gel­ske mester­skab, mens Uni­ted med en sejr kun­ne brin­ge spæn­ding ind i mester­skabs­kam­pen.

Uni­ted og ma­na­ger Lou­is van Gaal har væ­ret gen­stand for stor kri­tik sæ­so­nen igen­nem, men de se­ne­ste præ­sta­tio­ner på ba­nen har vendt stem­nin­gen om­kring de tid­li­ge­re man­gedob­bel­te me­stre. Til kam­pen mod Chel­sea måt­te van Gaal dog und­væ­re midt­ba­ne­styr­mand Mi­cha­el Car­ri­ck, Da­ley Blind, Phil Jo­nes og Marcos Ro­jo. Ik­ke de­sto min­dre var det gæ­ster­ne, der var mest på­gå­en­de og do­mi­ne­ren­de kam­pen igen­nem.

Al­le snydt

Al­le tro­e­de da og­så, at Uni­ted var kom­met i front, da det me­ste af Stam­ford Brid­ge blev snydt af Way­ne Roo­neys af­slut­ning i star­ten af kam­pen. Den en­gel­ske lands­holds­spil­ler fik en stor mu­lig­hed og brag­te Uni­ted i front. Det tro­e­de al­le i hvert fald. Selv Uni­ted- ke­e­per David de Gea brød ud i kæm­pe ju­bel over må­let. Det var ba­re li­ge én ting i vej­en. Bol­den ram­te op­stan­de­ren bag må­let og snød der­for alt og al­le.

Trods Uni­ted- over­ta­get kom hjem­me­hol­det stærkt igen. Chel­sea fø­rer ik­ke Pre­mi­er Le­ague uden grund. José Mourin­hos trop­per er ky­ni­ske til en grad, der vil få selv den stør­ste smør­tenor til at kig­ge sig i spej­let én ek­stra gang.

Det de­mon­stre­re­de London- klub­ben nok en­gang kort før pau­sen, da væv­re Eden Ha­zard blev sendt i dyb­den. Lyn­hur­tigt var bel­gi­e­ren væk fra al mod­stand og tril­le­de der­næst bol­den mel­lem be­ne­ne på de Gea i må­let. 13. sæ­son­mål fra hans fod.

Tæt på end­nu et mål

Sæ­son­mål num­mer 14 kun­ne det og­så væ­re ble­vet til i star­ten af an­den halv­leg. Di­di­er Drog­ba fik sendt et af­ret­tet skud af sted mod Uni­ted- må­let, som David de Gea gav ripost på. Den var Ha­zard tæt på at ud­nyt­te til mål, men vink­len blev for spids for bel­gi­e­ren, og bol­den ram­te i ste­det yder­si­den af stol­pen.

Uni­ted hav­de mu­lig­he­der­ne til en ud­lig­ning. Ra­da­mel Falcao ram­te blandt an­det stol­pen i kam­pens slut­fa­se.

Men Chel­seas hjem.

Chel­sea har med sej­ren over Uni­ted ti po­int ned til Ar­se­nal på an­den­plad­sen og lig­ger fa­vora­belt til at vin­de klub­bens fem­te mester­skab. Der re­ste­rer blot seks run­der af den­ne sæ­sons Pre­mi­er Le­ague

1- 0- fø­ring holdt

joko@ spor­ten. dk

Chel­seas bel­gi­ske an­gri­ber, Eden Ha­zard, af­gjor­de kam­pen mod Man­che­ster Uni­ted på Stam­ford Brid­ge. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.