Ar­se­nal i FA Cup- fi­na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FÆLT DROP Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ spor­ten. dk

Ar­se­nal kan se frem til at for­sva­re de­res FA Cup­tro­fæ ef­ter 2- 1- sej­ren over Re­a­ding i se­mi­fi­na­len.

Det blev en hår­de­re kamp, end Arsè­ne Wen­ger nok hav­de for­ven­tet på for­hånd, for mod­stan­den var fra den næst­bed­ste ræk­ke, og Ar­se­nal er i flot form i Pre­mi­er Le­ague. Men se­mi­fi­na­len skul­le ud i for­læn­get spil­le­tid, før et gi­gan­tisk må­l­mands­drop blev af­gø­ren­de.

Mel­lem be­ne­ne

Re­a­ding- må­l­man­den Adam Fe­de­ri­ci skul­le i før­ste halv­leg af over­ti­den stop­pe et re­la­tivt sim­pelt spark fra Ale­xis Sán­chez, men in­den han fik set sig om­kring, var bol­den tril­let mel­lem be­ne­ne på ham og i mål. Det var Ale­xis Sán­chez’ an­det mål i kam­pen.

Re­a­ding hav­de el­lers få­et ud­lig­net den før­ste fø­ring. Her var det Ar­se­nal- må­l­man­den Wo­jciech Szczes­ny, der så helt skidt ud, da Ga­rath McClearys af­slut­ning blev fum­let ind over stre­gen. Selv­om po­lak­ken kør­te sit smar­te­ste po­ker­fjæs, kun­ne han ik­ke sny­de må­l­tek­no­lo­gi­en.

Det end­te dog godt for Ar­se­nal, og nu kan de sæt­te sig ned og se søn­da­gens an­den se­mi­fi­na­le på Wem­bley. Her står sla­get mel­lem Li­ver­pool og Aston Vil­la om, hvem der mø­der Ar­se­nal i fi­na­len den 30. maj.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.