DRØM­MEN O

Ke­vin Magnus­sen af­vi­ser at kø­re For­mel 1 for et min­dre hold end McLa­ren. Det vil gø­re det svæ­re­re at ven­de til­ba­ge til top­pen. Og det er det, der er hans drøm. At vin­de ver­dens­mester­ska­bet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BT I BA­HRAIN Tekst og fo­to: Pe­ter Ny­gaard spor­ten@ spor­ten. dk Ke­vin Magnus­sen

Han er den ene­ste kø­rer i For­mel 1- hi­sto­ri­en, der slut­te­de sit før­ste grand­prix på en an­den­plads. Og var uden sæ­de året eft er.

Ke­vin Magnus­sen har al mu­lig grund til at fø­le sig uret­fær­digt be­hand­let. Men som han sid­der i so­len i pad­do­ck­en på Ba­hrain In­ter­na­tio­nal Circu­it, vir­ker han ik­ke bit­ter. Sna­re­re kamp­be­redt og klar til et For­mel 1- co­me­ba­ck så hur­tigt som mu­ligt.

Men al­li­ge­vel: Fø­ler han sig uret­fær­digt be­hand­let af skæb­nen el­ler McLa­ren?

» McLa­ren er et ra­cer- team, der skal gø­re det bed­ste for sig selv, « sva­rer han hur­tigt.

» Det kom sid­ste år i en rig­tig svær si­tu­a­tion, for selv om det i for­vej­en hav­de to go­de kørere, var Fer­nan­do Alonso li­ge plud­se­lig in­ter­es­se­ret i at kø­re for det. McLa­ren stod i en si­tu­a­tion, hvor de hav­de en ver­dens­me­ster i Jen­son og en kom­men­de ver­dens­me­ster i mig. Og så kun­ne de og­så få en dob­belt ver­dens­me­ster i Fer­nan­do. En mand, der an­ses for at væ­re den bed­ste kø­rer i ver­den. Der er nog­le, der me­ner, at han er den bed­ste no­gen­sin­de i For­mel 1. Så det var et svært valg. Det var svært at sat­se på mig frem for en dob­belt ver­dens­me­ster. Spe­ci­elt i en si­tu­a­tion, hvor tea­met skul­le i gang med en op­byg­nings­fa­se, « fort­sæt­ter Magnus­sen.

Det er ty­de­ligt at Ke­vin Magnus­sen ik­ke fø­ler sig valgt fra. At han tror på team­e­jer Ron Den­nis’ ud­ta­lel­ser om, at hans For­mel 1- kar­ri­e­re ba­re er sat på pau­se.

» McLa­ren er gla­de for mig. De be­hol­der mig jo, « si­ger han.

» De ved, at jeg er rig­tig hur­tig, og de har tro­et på mig he­le min ju­ni­o­r­kar­ri­e­re. Så det var ik­ke for at si­ge til mig: ’ Du er ik­ke god nok – vi tror ik­ke på dig læn­ge­re.’ McLa­ren hav­de ba­re et luksuspro­blem, og på den må­de er det lidt uret­fær­digt af skæb­nen: Hvor­for skul­le Alonso li­ge væ­re le­dig på det tids­punkt? Men jeg er sta­dig me­get ung, og det var og­så en af grun­de­ne til, at de valg­te, som de gjor­de. «

God­kendt før­ste sæ­son

Po­di­e­plad­sen i de­but­lø­bet i Au­stra­li­en var hans ene­ste i 2014.

» Min For­mel 1- sæ­son 2014 var god­kendt. Jeg var langt­fra til­freds selv, men der var al­drig et tids­punkt, hvor jeg tænk­te: ’ Jeg kan ik­ke det her’. Men jeg tænk­te oft e, at jeg dum­me­de mig. At dér var no­get, jeg kun­ne læ­re af. Ik­ke kun på ba­nen men og­så med hen­syn til bi­lens set- up og så vi­de­re, « si­ger han og fort­sæt­ter:

» Men jeg fi k be­vist, jeg var hur­tig, at jeg for­stod bi­len, og at jeg gav god fe­ed­ba­ck. Alt det har McLa­ren god­kendt ved at be­hol­de mig. De kun­ne jo li­ge så godt ha­ve sagt: ’ Ke­vin - vi ses. Tak for den­ne gang. Tag ud i ver­den og skab dig en kar­ri­e­re et an­det sted’. Det vil­le ha­ve væ­ret den nem­me løs­ning for dem. Men det gjor­de de ik­ke. De be­holdt mig, og det var egent­lig lidt dår­ligt for mig. Det hav­de må­ske væ­ret nem­me­re for mig at fi nde et sæ­de et an­det sted. Men for­di jeg tror på, at jeg kom­mer til at kø­re løb for McLa­ren igen, bli­ver jeg selv­føl­ge­lig. «

Ke­vin Magnus­sen be­vi­ste sin hur­tig­hed ved at væ­re jævn­byr­dig med den er­far­ne But­ton al­le­re­de i sin de­but­sæ­son.

» McLa­ren kun­ne godt se, at jeg kør­te li­ge op med Jen­son i mit før-

ste år i For­mel 1, « si­ger han.

Jen­son But­ton er ’ pis­se­hur­tig’

Iro­nisk nok er bå­de Ke­vin Magnus­sen og Jen­son But­tons ak­tier ste­get, eft er Fer­nan­do Alonso er kom­met ind i McLa­ren- tea­met. Som Magnus­sen slog fast, er spa­ni­e­ren an­set for at væ­re den bed­ste kø­rer i For­mel 1- fel­tet. Al­li­ge­vel er han ble­vet slå­et af eng­læn­de­ren i beg­ge de kva­li­fi ka­tio­ner, de in­den we­e­ken­dens grand­prix i Ba­hrain har kørt som team­kam­me­ra­ter. I går brød But­tons bil dog sam­men på før­ste om­gang af kva­li­fi ka­tio­nen, mens Alonso slut­te­de på 14. plad­sen.

» Jeg vil ik­ke si­ge, jeg er overa­sket, men det er rart at se, « si­ger Ke­vin Magnus­sen om, at But­ton ind­til nu har vist sig som den hur­tig­ste McLa­ren- kø­rer.

» Al­le har jo snak­ket om, at det ik­ke er Jen­sons stær­ke si­de at kø­re hur­tigt. At hans styr­ke er lø­be­ne, at for­ud­se vej­ret og den slags. Men han er alt­så pis­se­hur­tig! Da jeg kom ind i For­mel 1, blev jeg over­ra­sket over, hvor hur­tig han er. Jeg ser mig selv som en rig­tig hur­tig kø­rer, men han var ik­ke én, man ba­re li­ge kør­te fra, « si­ger han.

» Et el­ler an­det sted sæt­ter det og­så mig i et bed­re lys. Man læg­ger jo to og to sam­men. Over en hel sæ­son sid­ste år var jeg i gen­nem­snit om­kring halvan­den tien­de­del se­kund hur­ti­ge­re end Jen­son i kva­li­fi ka­tio­ner­ne. Vi stod me­get li­ge i kva­li­fi ka­tions­du­el­ler­ne, men man­ge af de gan­ge, han slog mig, var det med me­get lidt. Men når jeg var hur­ti­ge­re end ham, var det med gan­ske me­get. Det be­tød, at jeg over he­le sæ­so­nen – ren­set for de kva­li­fi ka­tio­ner hvor for­hol­de­ne ik­ke var li­ge på grund af regn­vejr el­ler tek­ni­ske pro­ble­mer – i gen­nem­snit var halvan­den tien­de­del hur­ti­ge­re end ham. Så på den må­de er jeg glad for at se, at Fer­nan­do end­nu ik­ke har slå­et Jen­son i kva­li­fi ka­tio­ner­ne. Men jeg tror og­så, at Fer­nan­do sta­dig har lidt at læ­re om tea­met, så der kom­mer må­ske me­re fra ham. Men det bli­ver ik­ke så­dan, at Fer­nan­do ba­re slår Jen­son hver ene­ste gang. Det bli­ver me­get jævn­byr­digt, « for­kla­rer Magnus­sen.

Ik­ke to år som re­ser­ve­kø­rer

Eft er afl øsertjan­sen for den kvæ-

SØN­DAG 19. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.