OM VM LE­VER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ke­vin Magnus­sen MAGNUS­SENS 2014

SØN­DAG 19. APRIL 2015 ste­de Alonso i Au­stra­li­en er Ke­vin Magnus­sen nu til­ba­ge i rol­len som McLa­ren- re­ser­ve­kø­rer. Det er en rol­le, han og­så spil­le­de i 2013, men ik­ke en rol­le, han vil spil­le igen i 2016.

» Jeg vil ik­ke ha­ve to år som re­ser­ve­kø­rer, « slår han fast.

» Jeg vil bru­ge et år på at kom­me til­ba­ge i en si­tu­a­tion, hvor jeg kan tro på, jeg kan bli­ve ver­dens­me­ster. For­mel 1 hand­ler me­get om mo­ment. At man skal byg­ge mo­ment op i sin ju­ni­o­r­kar­ri­e­re og vin­de i en se­rie, li­ge in­den man kom­mer i For­mel 1. På den må­de er man en af dem, folk hol­der øje med i For­mel 1. Og så skal man selv­føl­ge­lig gø­re det godt i For­mel 1 med det sam­me. Alt det gjor­de jeg, « si­ger han.

Ke­vin Magnus­sen un­der­stre­ger, at han sti­ler eft er en plads hos McLa­ren. Han er ik­ke in­ter­es­se­ret i at ven­de til­ba­ge til For­mel 1 i et min­dre team uden vin­der­chan­cer.

» Hvis man går eft er et min­dre team eft er at ha­ve væ­ret, hvor jeg har væ­ret, mi­ster man mo­ment. Og så tror jeg ik­ke rig­tig på, at man kan kom­me til­ba­ge til top­pen. Man kan godt drøm­me om at kø­re For­mel 1 for et min­dre team og så kæm­pe sig op til et bed­re team. Men prøv at se en sinds­syg god kø­rer som Ni­co Hül­ken­berg: Han har mi­stet mo­men­tet. Han kom i For­mel 1 med Wil­li­ams, men blev smidt ud igen eft er ba­re en en­kelt sæ­son, for­di der kom en an­den kø­rer med en mas­se pen­ge. Så mi­ste­de han mo­ment. Nu er han til­ba­ge hos For­ce In­dia, som er et respek­ta­belt team. Hvis det har en rig­tig god we­e­kend, kan han kom­me på po­di­et, men han ved godt, at han ik­ke kom­mer til at vin­de løb hos For­ce In­dia. Hül­ken­berg drøm­mer selv­føl­ge­lig om at kom­me vi­de­re til et stort team, men jeg tror ba­re ik­ke, det kom­mer til at ske. For­di han har mi­stet mo­ment … «

Trus­len fra Van­do­or­ne

En kø­rer, der i øje­blik­ket har mas­ser af mo­ment, er bel­gi­e­ren Stoff el Van­do­or­ne. Han blev i 2013 num­mer to eft er Ke­vin Magnus­sen i Re­nault Wor­ld- se­ri­en og de­bu­te­re­de sid­ste år i GP2 med en sam­let an­den­plads. Sam­ti­dig var han test­kø­rer for McLa­ren i For­mel 1. I år er han fa­vo­rit til at vin­de GP2- tit­len, og så bli­ver McLa­rens luksuspro­blem end­nu stør­re: Hvor de nu har tre rig­tig go­de kørere til to bi­ler, kan de med Van­do­or­ne som GP2­me­ster ha­ve fi re i lø­bet af eft er­å­ret. Al­li­ge­vel fryg­ter Magnus­sen ik­ke, at bel­gi­e­ren plud­se­lig har me­re af det vig­ti­ge mo­ment, end han selv har.

» Hvis Stoff el vin­der GP2- mester­ska­bet, har han mo­ment på en an­den må­de, end jeg har: Han kan godt kom­me ind i For­mel 1 med et team, der ik­ke kan vin­de, og fort­sæt­te sit mo­ment der­fra, « si­ger dan­ske­ren.

» I For­mel 1 ser de oft e kun dét, der er li­ge for­an næ­sen på dem. Hvis de ser én, der kla­rer sig rig­tig godt i ju­ni­o­r­klas­ser­ne, sat­ser de på ham. Jeg er på en el­ler an­den må­de sta­dig i den si­tu­a­tion, men jeg har ta­get et lil­le skridt til­ba­ge. Men det er ik­ke stort nok til, at jeg fryg­ter, at jeg ik­ke kan kom­me til­ba­ge. Jeg kan mær­ke, at folk sta­dig tror på mig. «

Ke­vin Magnus­sen in­drøm­mer dog sam­ti­dig, at en 2015- sæ­son som re­ser­ve­kø­rer ik­ke gi­ver de sto­re mu­lig­he­der for at gø­re re­k­la­me for sig selv.

» Jeg har svært ved at vi­se no­get i år, « si­ger han.

Kø­rer kun for at vin­de

Bort­set fra ind­sat­sen i Au­stra­li­en, hvor he­le we­e­ken­den var præ­get af tek­ni­ske pro­ble­mer, kom­mer han eft er pla­nen kun bag rat­tet i McLa­ren- Hon­da­en én dag i re­sten af 2015.

» Jeg ved, at jeg skal kø­re én dag ved te­sten eft er en­ten Spa­ni­ens el­ler Østrigs Grand Prix, « si­ger han.

Sam­ti­dig un­der­stre­ger han, at der ik­ke er pla­ner om at kø­re i an- dre se­ri­er.

» Der står ik­ke i min kon­trakt, at jeg ik­ke må kø­re no­get an­det, så det er ik­ke umu­ligt. Men jeg le­der ik­ke eft er no­get, så det er ik­ke sær­ligt kon­kret. «

Det er For­mel 1, han sat­ser på. Og han sat­ser sam­ti­dig på, at McLa­ren- Hon­da, der i øje­blik­ket er pla­get af vold­som­me tek­ni­ske pro­ble­mer, igen bli­ver et vin­der- team.

» McLa­ren vin­der ik­ke VM næ­ste år, men det er langt min bed­ste chan­ce for et For­mel 1- sæ­de, « si­ger han.

Og un­der­stre­ger end­nu en gang, at am­bi­tio­ner­ne om at vin­de VM i For­mel 1 le­ver:

» Jeg bli­ver mo­ti­ve­ret af at vin­de. Jeg er li­geg­lad med at kø­re For­mel 1, hvis jeg ved, at jeg ik­ke kom­mer til at vin­de. Så gi­der jeg det ik­ke. Det er min stør­ste drøm at vin­de i For­mel 1. At kø­re For­mel 1 uden at kun­ne vin­de, vil for mig væ­re som at se min drøm kø­re for­bi. «

KE­VIN MAGNUS­SENS FOR­MEL 1- RE­SUL­TA­TER I 2014 AU­STRA­LI­EN: MA­LAY­SIA: BA­HRAIN: KI­NA: SPA­NI­EN: MO­NA­CO: CA­NA­DA: ØSTRIG: STOR­BRI­TAN­NI­EN: TYS­KLAND: UN­GARN: BEL­GI­EN: ITA­LI­EN: SIN­GA­PO­RE: JA­PAN: RUSLAND: USA: BRA­SI­LI­EN: ABU DHA­BI:

Nr. 2 Nr. 9 Ud­gik Nr. 13 Nr. 12 Nr. 10 Nr. 9 Nr. 7

Nr. 9 Nr. 12 Nr. 12 Nr. 10

Nr. 10 Nr. 14

Nr. 5

Nr. 8 Nr. 9 Nr. 11

PO­INT I ALT:

Nr. 7

55, hvil­ket rak­te til en sam­let 11. plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.