Hon­das pro­ble­mer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: AFP

HON­DA VAR­MER OP til en lun søn­dag. Selv­om lø­bet fi nder sted eft er mør­kets frem­brud vil Ba­hrains Grand Prix ( i eft er­mid­dag klok­ken 17.00 dansk tid) bli­ve kørt i tem­pe­ra­tu­rer på den an­den si­de af 30 gra­der – og dér har ja­pa­ner­nes nye For­mel 1- mo­tor det svært.

På tær­s­k­len til årets fj er­de løb er det ty­de­ligt, at Hon­da ( og part­ner­tea­met McLa­ren) har un­der­vur­de­ret op­ga­ven. Mo­tor­sport­s­chef Yasuhi­sa Ara­is snak fra sid­ste eft er­år om at væ­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig fra sæ­son­star­ten og vin­de løb i 2015 kan man i dag kun smi­le over­væ­ren­de af. McLa­ren- kø­rer­ne Jen­son But­ton og Fer­nan­do Alonso tøff er rundt ba­gest i fel­tet, hvor Hon­da- mo­to­ren i Shang­hai i sid­ste we­e­kend lød som en ud­bo­ret Puch Maxi. Uden Ma­nor- tea­met, der har væ­ret i be­ta­lings­stands­ning i sto­re de­le af vin­te­r­en, og som har et 2015- bud­get på må­ske 10 pro­cent af McLa­ren- Hon­das, vil­le But­ton og Alonso ha­ve star­tet Ki­nas Grand Prix fra sid­ste ræk­ke.

Det er skidt – rig­tig skidt. OK – MCLA­REN- HON­DA - kø­rer­nes om­gang­sti­der er ryk­ket tæt­te­re på kon­kur­ren­ter­ne, si­den stak­kels Ke­vin Magnus­sen slet ik­ke kom til start i sæ­son­pre­mi­e­ren i Au­stra­li­en for fem uger si­den, for­di Hon­da­mo­to­ren brænd­te sam­men på vej ud af pit­ten.

Den re­du­ce­re­de af­stand op til bund­hol­de­ne Lo­tus og For­ce In­dia er dét, McLa­ren- le­del­sen og - kø­rer­ne gang på gang frem­hæ­ver. Men det er alt­så ik­ke så im­po­ne­ren­de, som man ger­ne vil gø­re det til. FOR DET FØR­STE star­te­de man så lang til­ba­ge, at det re­elt kun kun­ne kø­re én vej. Og for det an­det er det først nu, det be­gyn­der at bli­ve svært. Ind­til nu har man hø­stet de lav­t­hæn­gen­de frug­ter: At gå fra at væ­re 15 pro­cent til ’ kun’ 10 pro­cent lang­som­me­re er re­la­tivt nemt med de res­sour­cer, McLa­ren og Hon­da i fæl­les­skab rå­der over.

Det er de sid­ste to- tre pro­cent – dem, der be­ty­der, at man kan væ­re med i kam­pen om po­die- pla­ce­rin­ger­ne og i sid­ste en­de grand­prix­sej­re­ne – der er svæ­re. Dis­se sid­ste pro­cen­ter er McLa­ren- Hon­da end­nu ik­ke i nær­he­den af. Og når de nær­mer sig, står Mer­ce­des og Fer­ra­ri jo ik­ke stil­le – de ud­vik­ler og for­bed­rer og­så he­le ti­den de­res bi­ler. HON­DA- MO­TO­RENS UD­VIK­LING HÆM­MES af, at det kun er McLa­ren, der kø­rer med den ja­pan­ske V6’ er. Med kun to bi­ler, der sjæl­dent kø­rer en hel træ­ning uden pro­ble­mer, får man gan­ske en­kelt ik­ke sam­me da­ta­mæng­de som kon­kur­ren­ter­ne.

Mang­len­de da­ta kan for­sin­ke ud­vik­lin­gen af Hon­da- mo­to­ren yder­li­ge­re, og det ven­tes der­for, at ja­pa­ner­ne vil le­ve­re mo­to­rer til end­nu et team i 2016.

Man kan spør­ge sig selv, hvem af mid­ter- hol­de­ne, der skul­le væ­re in­ter­es­se­ret i en svag og un­der­ud­vik­let Hon­da- mo­tor. Men dét er der fl ere, der vil væ­re: I øje­blik­ket be­ta­ler For­ce In­dia ( Mer­ce­des) og Ma­nor ( Fer­ra­ri) for ek­sem­pel om­kring 150 mil­li­o­ner om året for de­res mo­to­rer – hvis Hon­da til­by­der de øko­no­misk pres­se­de hold en bil­li­ge­re løs­ning, vil man­ge væ­re in­ter­es­se­ret.

McLa­ren- bi­ler­ne min­der med de­res dår­li­ge Hon­da- mo­to­rer om ud­bo­re­de Puch Maxi’er, me­ner BTs F1- kor­re­spon­dent, Pe­ter Ny­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.