’’

Den ta­lent­ful­de Theis Baa­gøe gi­ver sin egen træ­ner samt fy­si­o­te­ra­pe­u­ten i BSV skyl­den for sin al­vor­li­ge lang­tids­ska­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ANKLAGE Mor­ten Bjer­re­gaard morh@ spor­ten. dk Theis Baa­gøe, om si­tu­a­tio- nen, hvor ska­den op­stod

Jeg fø­ler mig pres­set til at væ­re med i de her hånd­bol­d­re­la­te­re­de øvel­ser

Theis Baa­gøe gi­ver BSVs træ­ner samt fy­si­o­te­ra­pe­u­ten skyl­den for, at han fik sin an­den kors­bånds­ska­de sid­ste som­mer. Si­den har han stort set ik­ke væ­ret en del af klub­ben.

Theis Baa­gøe var for ba­re få år si­den ud­råbt til den næ­ste sto­re stjer­ne i dansk hånd­bold. Men så fik den 22- åri­ge BSV- bag­spil­ler først en kors­bånds­ska­de og si­den end­nu en i op­takt­s­fa­sen til den­ne sæ­son.

Den 30. juli 2014 var den ta­lent­ful­de ven­stre­ba­ck sta­dig i gang med genop­træ­nin­gen ef­ter sin før­ste kors­bånds­ska­de, da BSV- træ­ner Pe­ter Breds­dor­ff- Lar­sen og fy­si­o­te­ra­pe­ut Mor­ten Kron­borg ef­ter en hård træ­nings­dag be­or­dre­de Theis Baa­gøe til at la­ve nog­le fin­teø­vel­ser - øvel­ser som spil­le­ren ik­ke men­te, knæ­et end­nu kun­ne hol­de til. Fy­si­o­te­ra­pe­u­ten var ue­nig, og Theis Baa­gøe la­ve­de øvel­ser­ne med det re­sul­tat, at kors­bån­det sprang igen.

Føl­te sig pres­set

An­sva­ret for Theis Baa­gø­es knæska­de num­mer to lig­ger iføl­ge spil­le­ren alt­så hos træ­ne­ren og fy­si­o­te­ra­pe­u­ten, for- di træ­nings­mæng­den blev for stor på et for tid­ligt tids­punkt.

» Jeg fø­ler mig pres­set til at væ­re med i de her hånd­bol­d­re­la­te­re­de øvel­ser, hvor jeg ik­ke fø­ler, jeg får den respekt, jeg skal ha­ve som spil­ler, « si­ger Baa­gøe til TV2 Spor­ten og fort­sæt­ter:

» Jeg fø­ler som spil­ler, at jeg skal kun­ne læ­ne mig op ad den au­to­ri­tet, som fy­si­o­te­ra­pe­u­ten har, og den rol­le han fyl­der ud på et hold. Det er ham, der sæt­ter mig til at la­ve de øvel­ser, og det fø­ler jeg, jeg skal kun­ne sto­le blindt på. Der­for er det et så stort til­lids­brud, for­di jeg en­der med at få den­ne her ska­de, « si­ger Theis Baa­gøe til TV2 Spor­ten.

Vil fin­de en an­den klub

Si­den har Baa­gøe næg­tet at sam­ar­bej­de med fy­si­o­te­ra­pe­ut Mor­ten Kron­borg, da han ik­ke har til­lid til Kron­borgs ar­bej­de. Den be­slut­ning fik ef­ter­føl­gen­de BSV til at be­de Theis Baa­gøe om at hol­de sig væk fra hol­dets træ­nin­ger en pe­ri­o­de.

He­le for­lø­bet har få­et Theis Baa­gøe til at fø­le sig svig­tet af klub­ben.

» Jeg fø­ler ik­ke, at BSV har ta­get an­svar over for mig som ar­bejds­gi­ver og i ste­det la­det mig stå ale­ne i den her si­tu­a­tion. De har øde­lagt mi­ne mu­lig­he­der for at nå de mål, jeg hav­de i tan­ker­ne som hånd­bold­spil­ler. «

Theis Baa­gøe har to må­ne­der til­ba­ge af sin kon­trakt med Bjer­ring­bro- Sil­ke­borg. Han ar­bej­der på at fin­de en ny ar­bejds­gi­ver, men det er ik­ke nemt, når han sta­dig er i genop­træ­nings­fa­sen, og et co­me­ba­ck på hånd­bold­ba­nen lig­ger man­ge må­ne­der ude i frem­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.