Woz­ni­a­cki sør­ge­de for dansk op­ryk­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SUC­CES mi­cd@ spor­ten. dk

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kun­ne med en sejr i Fed Cup sik­re Dan­mark op­ryk­ning fra Eu­ro­pa/ Afri­ka grup­pe 3, og den bed­ste kvin­de­li­ge dan­ske ten­nis­spil­ler gjor­de sit ar­bej­de mod Maria Sak­ka­ri i to sæt.

Før­ste sæt blev vun­det 6- 3, men i an­det sæt var dan­ske­ren sin græ­ske mod­stan­der over­le­gen i fi­na­len. Woz­ni­a­cki hen­te­de sæt­tet med 6- 0 ef­ter at ha­ve pul­ve­ri­se­ret Sak­ka­ri, og der­med kun­ne hun og hold­kam­me­ra­ter­ne fejre fi­na­le­sej­ren uden at skul­le spil­le doub­len.

Over­ra­sken­de sejr

Ka­ren Bar­bat vandt nem­lig no­get over­ra­sken­de sin sing­le­kamp i går, da De­spi­na Pa­pa­mi­chail blev be­sej­ret 7- 5, 3- 6, 7- 6. Bar­bat er el­lers kun pla­ce­ret på ver­dens­rang­li­stens 632. plads, mens Pa­pa­mi­chail er num­mer 356. Men ef­ter tre li­ge sæt fik Bar­bat hen­tet sej­ren og gi­vet Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki en mat­ch­bold, som hun alt­så smas­he­de hjem.

» Det var en god kamp i dag, og jeg spil­le­de godt og ag­gres­sivt. Jeg kom og­så lidt ind i de­fen­si­ven, men det var fedt, og det var godt, Ka­ren vandt, så vi ik­ke be­hø­ve­de spil­le doub­len her. Det er rart at ryk­ke op fra grup­pen af, « sag­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki til TV2 Sport.

Fi­na­len i Fed Cup spil­les bedst af tre kam­pe, og Dan­marks op­ryk­ning blev alt­så sik­ret med to sej­re over Græken­land. Sej­ren sen­der Dan­mark op i Eu­ro­pa/ Afri­ka grup­pe 2, hvor der nu ven­ter lidt hår­de­re mod­stand til de dan­ske kvin­der, der le­des af Ken­neth Carl­sen.

Med en sik­ker sejr i to sæt, 6- 3, 6- 0, sik­re­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki Dan­mark op­ryk­ning i Fed Cup.

Fo­to: Dansk Ten­nis For­bund

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.