DA­HM LY­STE OP I VM- TEST

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IS­HO­CK­EY, TEST­KAMP

Pe­ri­o­de­cif­re: ( 0- 0, 0- 0, 0- 0, 0- 1)

til Tjek­ki­et 29. april.

BTs gæt er, at Pa­tri­ck Gal­braith spil­ler den før­ste kamp mod Tys­kland på fre­dag i SE Are­na i Vo­jens og Se­ba­sti­an Da­hm re­tur­kam­pen da­gen eft er.

Og det gi­ver god me­ning, hvis Jan­ne Karls­son bru­ger dem beg­ge i Ostra­va, hvor Dan­mark skal spil­le syv kam­pe på 11 da­ge med den før­ste mod Slovaki­et 2. maj.

» Får jeg spil­le­tid i Ostra­va, fø­ler jeg, at jeg kan bæ­re det, « si­ger Se­ba­sti­an Da­hm.

» Men vi tre må­l­mænd ( Gal­braith, Da­hm og Si­mon Nielsen, red.) har væ­ret et team si­den U18- lands­hol­det i sin tid. Jan­ne Karls­son be­stem­mer, hvem der står, og de to an­dre bak­ker op. «

Stærk test­kamp

Det var klas­se at hol­de 0- 0 langt in­de i den for­læn­ge­de spil­le­tid mod sølvvin­der­ne fra VM for to år si­den. Som kap­ta­j­nen Mor­ten Gre­en fastslog:

» Det er en af de bed­ste kam­pe, vi har spil­let si­den sid­ste års VM. En kamp med tem­po og stor in­ten­si­tet og mas­ser af nær­kam­pe. Og så hav­de vi en hot Se­ba­sti­an på kas­sen. «

Ba­ck­en Jesper B. Jensen var enig med kap­ta­j­nen og til­fø­je­de:

» En god de­fen­siv kamp med godt box­play mod et stærkt schweizisk hold. Desvær­re var vi ik­ke eff ek­ti­ve, når vi fi k chan­cer­ne. «

Den en­li­ge scor­ing blev sat ind af Re­to Suri tre mi­nu­ter og 39 se­kun­der in­de i den for­læn­ge­de spil­le­tid un­der en af­ven­ten­de dansk ud­vis­ning.

In­den play­off i Me­tal Li­ga­en hav­de næp­pe man­ge tro­et, at Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks’ to me­ter- mand Mat­hi­as Bau Han­sen med ho­ck­ey­op­dra­gel­se i Rø­d­ov­re og et gæ­ste­be­søg i Malmö vil­le bli­ve VM- ak­tu­el, men i kam­pe­ne mod Hvi­derusland og Schweiz har den 21- åri­ge forward im­po­ne­ret Jan­ne Karls­son.

En VM- de­but afh æn­ger af, om der duk­ker an­gri­be­re fra Nor­da­me­ri­ka op, men eft er­hån­den lig­ner den lan­ge, på­gå­en­de wing en VM- spil­ler.

Se­ba­sti­an Da­hm var 81 se­kun­der fra et shu­tout mod Schweiz i går, og det lover godt før VM, der for Dan­marks ved­kom­men­de be­gyn­der 2. maj i Tjek­ki­et. Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.