1,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

An­gri­be­ren Bas Dost fort­sat­te i den grad sin mas­si­ve form­kri­se tors­dag mod Na­po­li. Eft er en tam ind­sats blev han fl ået ud eft er 57 mi­nut­ter, og er nu op­pe på ni kam­pe fra start i træk i Wol­fsburg uden scor­ing. Her gæl­der det et Schal­ke- hold, der er blandt de bed­re hold i ræk­ken og un­der Ro­ber­to di Mat­teo har gjort det gan­ske godt de­fen­sivt, så det vir­ker på in­gen må­de op­lagt, at den selv­til­lids­for­lad­te an­gri­ber - som i pa­ren­tes be­mær­ket hel­ler ik­ke ta­ger straff es­park - kom­mer på tav­len. Man får pen­ge­ne re­tur, hvis han skul­le star­te på bæn­ken.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.