Brø­let Fa­mi­lie und­gik kom­mu­nen

Kø­ben­havns Kom­mu­ne for­søg­te at op­sø­ge ter­r­o­ri­sten Omar El- Hus­se­ins fa­mi­lie i 2014, men fa­mi­li­en re­a­ge­re­de ik­ke

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy

TER­R­OR­SAG cestær­ke, li­ge­som kom­mu­nen lod sig be­snak­ke af fa­de­ren, der lo­ve­de at hol­de sin søn væk fra kri­mi­na­li­tet .

BT kun­ne sam­ti­dig af­slø­re, at fa­mi­li­en i hvert fald ik­ke var øko­no­misk res­sour­cestærk. Så­le­des har fa­de­ren si­den 1994 få­et ca. 2,8 mio. kro­ner i kon­tant­hjælp, mens mo­de­ren og­så i en år­ræk­ke har le­vet af kon­tant­hjælp for sam­let 945.000 kro­ner.

Kø­ben­havns Kom­mu­nes so­ci­al­for­valt­ning har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re, hvor­for kom­mu­nen hav­de til­lid til fa­mi­li­en.

Lil­le­bror af­vi­ste men­tor

Men kom­mu­nen har alt­så væ­ret i kon­takt med fa­mi­li­en på grund af lil­le­brorens kri­mi­na­li­tet, og det re­sul­te­re­de i et be­søg hos fa­mi­li­en i fe­bru­ar 2013.

Sto­re­broren Omar El- Hus­se­in var på det tids­punkt myn­dig, og der­for var han et an­lig­gen­de for Kri­mi­nal­forsor­gen og ik­ke kom­mu­nen.

Om det var fa­de­ren, mo­de­ren el­ler dem beg­ge, der var til ste­de sam­men med kom­mu­nens folk, har BT ik­ke kun­net få klar­lagt. For­æl­dre­ne skul­le an­gi­ve­ligt væ­re skilt.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger fo­re­tog kom­mu­nen eft er­føl­gen­de en ‘ bør­ne­fag­lig un­der­sø­gel­se’, og her blev det vur­de­ret, at lil­le­broren hav­de brug for en men­tor for at afh ol­de ham fra at fort­sæt­te den kri­mi­nel­le lø­be­ba­ne.

Det af­vi­ste lil­le­broren, hvor­for til­ta­get al­drig blev iværk­sat.

Over et år se­ne­re – i maj 2014 – for­søg­te kom­mu­nen så at op­sø­ge fa­mi­li­en, men uden held. Nye for­søg på at nå fa­mi­li­en lyk­ke­des ik­ke, for­di kom­mu­nen ik­ke kun­ne kom­me i kon­takt med fa­mi­li­en, der har palæsti­nen­si­ske rød­der.

Lil­le­broren er blandt an­det dømt for over­træ­del­se af vå­ben­loven, straff eloven og loven om eu­fori­se­ren­de stoff er, og han fi k en dom så sent som 16. fe­bru­ar 2015 – da­gen eft er ter­r­or­an­gre­bet – frem­går det af rets­do­ku­men­ter.

Pres­se­chef i Kø­ben­havns Kom­mu­nes so­ci­al­for­valt­ning Flem­m­ing Platz op­ly­ser, at kom­mu­nen på grund af tavs­heds­plig­ten ik­ke vil kom­men­te­re for­lø­bet.

Bå­de Omar El- Hus­se­in og hans lil­le­bror var ak­ti­ve i og om­kring det kri­mi­nel­le mil­jø i Mjøl­ner­par­ken på Nør­re­bro, hvor po­li­ti­et og­så gen­nem­før­te fle­re ransag­nin­ger ef­ter ter­r­or­an­gre­bet. Fo­to: Thomas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.