Syg­dom er af­skaff et

BT - - DEBAT - VEL­FÆRD? Is­høj INTERNET OG ASYL By­rå­ds­med­lem for Dansk Fol­ke­par­ti i Dra­gør

Re­gi­na Hil­lerup

Man­ge me­ner, at vi i Dan­mark har et af de bed­ste vel­færds­sy­ste­mer i ver­den - li­ge ind­til de sam­me per­so­ner bli­ver ramt af en­ten ar­bejds­løs­hed, syg­dom el­ler neds­lid­ning og au­to­ma­tisk reg­ner med at bli­ve op­fan­get af et so­ci­alt sik­ker­heds­net, men i ste­det op­da­ger, at sy­ste­met kun li­ge med nød og næp­pe hol­der én i li­ve.

El­ler hvis man hen­ven­der sig til kom­mu­nen og vil sø­ge en før­tids­pen­sion, for­di man er så syg og neds­lidt, at man ik­ke kan ar­bej­de me­re. Da op­da­ger man, at ’ syg­dom’ er af­skaff et.

Det sam­me er før­tids­pen­sio­nen, som næ­sten in­gen op­fyl­der kri­te­ri­er­ne for at få til­kendt. I ste­det sen­des sy­ge, neds­lid­te og han­di­cap­pe­de på for­skel­li­ge op­be­va­rings­kur­ser el­ler i nyt­tejob - for at træk­ke ti­den længst mu­ligt ud, og for at kom­mu­ner­ne kan få fl est mu­li­ge re­fu­sio­ner fra sta­ten.

Her har du det Dan­mark, som du i frem­ti­den skal væ­re bor­ger i.

Mor­ten Drey­er

Asyl­cen­ter Hol­me­gaard i Tul­le­by på Lan­geland blev ra­se­ret i ons­dags.

Cen­te­ret er for 90 uledsa­ge­de børn.

Om­kring 15 dren­ge i al­de­ren 14 til 17 år var gå­et amok ved at smadre dø­re, vin­du­er og ka­ste med in­ven­tar.

År­sag: Cen­te­ret luk­ker ned for in­ter­net­tet i nat­te­ti­mer­ne, så bør­ne­ne kan få de­res nat­te­søvn.

Helt ær­ligt. De er fl yg­tet, for­di de var tru­et på li­vet i de­res hjem­lan­de – det er helt sik­kert, for det har de for­talt.

Det mind­ste, de kan for­ven­te, er da, at den ba­sa­le men­ne­ske­ret­tig­hed om fri og gra­tis ad­gang til in­ter­net­tet 24/ 7 ik­ke bli­ver brudt. Vi bur­de skam­me os. Hvor­når går ra­di­ka­le po­li­ti­ke­re ind i sa­gen?

Det er ble­vet svæ­re­re at få før­tids­pen­sion. Fo­to: Mi­cha­el Bo­t­ha­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.