Ja, el­lers ri­si­ke­rer tu­sind­vis at dø

BT - - DEBAT - ANDERS LA­DE­KARL

Ge­ne­ral­se­kre­tær, Rø­de Kors

fæl­les an­svar, for­di det hand­ler om EU’s fæl­les græn­ser. Og de, der har res­sour­cer til at hjæl­pe men­ne­sker i nød, har eft er vo­res op­fat­tel­se og­så en for­plig­tel­se til at gø­re det.

DET ER EU­RO­PAS

det før­ste ge­ne­tab­le­re en egent­lig sø­red­nings­o­pe­ra­tion i Mid­del­ha­vet. Si­den ja­nu­ar har der kun væ­ret pa­trul­je­ring op til 15 km fra Ita­li­ens kyst­stræk­ning. Det be­ty­der, at der mang­ler pa­trul­je­ring og

MAN SKAL FOR

der­med red­ning langt ud i Mid­del­ha­vet. Og det er vig­tigt, at EU hand­ler med det sam­me. Der er plan­lagt et EU- mø­de om en må­ned, men in­den da kan man­ge tu­sin­de væ­re druk­net.

fi ndes en fæl­les eu­ro­pæ­isk løs­ning for de man­ge men­ne­sker, der kom­mer over Mid­del­ha­vet, så det ik­ke ba­re er Ita­li­en, der står med hund­re­de­tu­sind­vis af fl ygt­nin­ge. De, der har be­hov for be­skyt­tel­se, skal ha­ve be­skyt­tel­se. Og EU bur­de ta­ge ske­en i den an­den hånd og fi nde en ret­fær­dig for­de­ling af fl ygt­nin­ge. Li­ge nu er det Tys­kland,

DER SKAL DES­U­DEN

der bæ­rer langt den stør­ste byr­de, mens an­dre lan­de stort set gli­der udenom og mod­ta­ger me­get få fl ygt­nin­ge.

ta­ge fat i nær­om­rå­der­ne og hjæl­pe så me­get, som vi kan. Vi skal stop­pe de ky­ni­ske men­ne­skes­mug­le­re, der sæt­ter tu­sind­vis af men­ne­sker på fal­de­fær­di­ge bå­de, så de druk­ner på vej­en til Eu­ro­pa. Det kræ­ver, at vi styr­ker Egyp­tens og Li­ba­nons po­li­ti­ind­sats og hjæl­per mas­sivt i Li­by­en. Det er et land i op­løs­ning, hvor pira­ter og ter­r­o­ri­ster har fuld­stæn­dig frit spil.

VI SKAL OG­SÅ

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.