Nej, vi går smug­ler­nes ær­in­de

BT - - DEBAT - ANDERS VI­STI­SEN

Eu­ro­pa­par­la­ments­med­lem, ( DF)

at gå men­ne­skes­mug­ler­nes ær­in­de, hvis vi gør, som nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner­ne fo­re­slår. Men­ne­skes­mug­ler­ne frem­pro­vo­ke­rer jo de her si­tu­a­tio­ner, hvor fl ere og fl ere druk­ner, for­di de ger­ne vil ha­ve red­nings­o­pe­ra­tio­ner­ne til­ba­ge. Vi skal hu­ske på, at det er me­get ind­brin­gen­de for dem, hver gang de får folk over Mid­del­ha­vet. Så løs­nin­gen er ik­ke at symp­tom­be­hand­le og sam­le de folk op, som men­ne­skes­mug­ler­ne sen­der ud. Vi skal i ste­det

VI KOM­MER TIL

gø­re dem det klart, at det at ri­si­ke­re li­vet ik­ke er en må­de at kom­me ind i Eu­ro­pa på.

man valgt at stop­pe bå­d­fl ygt­nin­ge­ne og sen­de dem til­ba­ge til der, hvor de sej­le­de ud fra. Det be­ty­der, at der nu kom­mer 90 pct. fær­re bå­d­fl ygt­nin­ge til Au­stra­li­en. Så det er en ret eff ek­tiv mo­del. Den løs­ning skal vi bru­ge i Mid­del­ha­vet. Så man skal gø­re lidt, som ita­li­e­ner­ne gjor­de før. Man skal ha­ve nog­le ski­be med ra­da­rer, som lig­ger ud for Nord­afri­kas kyst og stop­per de bå­de, der er på vej

I AU­STRA­LI­EN HAR

over Mid­del­ha­vet. Så stop­per man men­ne­skes­mug­ler­nes in­ci­ta­ment til over­ho­ve­det at sen­de dem af sted. For hvis det ik­ke er en ad­gangs­vej til Eu­ro­pa, så er der in­gen må­de, de kan få de­res pen­ge på.

hol­de fast i for­de­lin­gen af fl ygt­nin­ge i Eu­ro­pa, som den er nu, og i ste­det kig­ge mod nær­om­rå­der­ne, hvor der er fl ere ri­ge lan­de, der slet ik­ke ta­ger imod fl ygt­nin­ge. Man kun­ne f. eks. spør­ge de Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter el­ler Qa­tar, der jo har pen­ge nok, hvor man­ge sy­ri­ske fl ygt­nin­ge de ta­ger an­sva­ret for.

VI SKAL NOK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.