P- VAG­TER EL­LER PA­TRI­O­TER ’’

De­bat om hjem­me­vær­net, eft er at BT har af­slø­ret sjusk med op­be­va­ring af vå­ben i pri­va­te hjem

BT - - DEBAT -

Iskyg­gen af den ter­ror, der ryste­de Dan­mark i fe­bru­ar, vi­ste det sig, at gerningsmanden brug­te et vå­ben, som stam­me­de fra et rø­ve­ri hos en hjem­me­værns­mand. Si­den har BT skre­vet om sju­sket op­be­va­ring af vå­ben, og nu kom­mer fl ere po­li­ti­ke­re på ba­nen, bl. a. fo­re­slår En­heds­li­sten, at al­le vå­ben fj er­nes fra pri­va­te hjem. FLE­RE END 4.000 fri­vil­li­ge hjem­me­værns­folk har vå­ben hjem­me. Li­ge nu er bundstyk­ker­ne ind­dra­get mid­ler­ti­digt i for­bin­del­se med en ek­stra­or­di­nær vå­ben­kon­trol. Ale­ne den kon­trol har få­et hjem­me­værns­folk til at ra­se. En fri­vil­lig skri­ver f. eks. på vær­nets Fa­ce­book­si­de: ’ I får ik­ke ba­re mit bundstyk­ke, men I får det he­le, så kan I må­ske fø­le jer sik­re, mod­sat os an­dre’. HJEM­ME­VÆR­NET HAR OF­TE væ­ret gen­stand for en del hu­mo­ri­sti­ske gen­gi­vel­ser, der i pe­ri­o­der har ma­let et bil­le­de af nog­le tem­me­ligt bø­ve­de p- vag­ter. De er bl. a. ble­vet om­talt som ’ grøft efyld’. De er fak­tisk fri­vil­li­ge sol­da­ter, der har skre­vet kon­trakt med for­sva­ret. Og de har end­da væ­ret ud­sendt i in­ter­na­tio­nal tje­ne­ste, bl. a. i Af­g­ha­ni­stan. 9. ju­ni 1945 mød­tes 250 fri­heds­kæm­pe­re i Oden­se og op­ret­te­de hjem­me­vær­net som en fri­vil­lig or­ga­ni­sa­tion ud fra de­vi­sen: ’ Al­drig me­re en 9. april!’. Det fak­tum, at hjem­me­vær­net ud­sprin­ger af den dan­ske mod­stands­be­væ­gel­se, gør, at en lang ræk­ke po­li­ti­ke­re over­ho­ve­det ik­ke vil ta­le om vær­nets rol­le. Det gjaldt f. eks. Ven­stres tid­li­ge­re fi - nans­mi­ni­ster Thor Pe­der­sen, der på et grup­pe­mø­de sko­le­de si­ne kol­le­ger i, at man som ud­gangs­punkt om­tal­te hjem­me­værns­folk med respekt, da det var men­ne­sker, som var klar til at of­re sig for de­res land. I DAN­MARK ER der ik­ke den sto­re tra­di­tion for me­get pa­tri­o­ti­ske ud­lad­nin­ger, men når det kom­mer til hjem­me­vær­net, så an­er­ken­der det of­fi ci­el­le dan­mark, at der fi ndes men­ne­sker, der er pa­ra­te til at træ­de til, hvis na­tio­nen har pro­ble­mer. I en tid, hvor de fl este lan­de bak­ser med sam­men­hængs­kraft en i sam­fun­det, er fæd­re­land­skær­lig­hed et ka­rak­ter­træk, som man ik­ke skal kim­se ad. SO­CI­AL­FORSK­NINGS­IN­STI­TUT­TET UN­DER­SØG­TE I 2007, hvor­for folk er fri­vil­li­ge i hjem­me­vær­net. Det vi­ste sig, at de fri­vil­li­ge i over­væl­den­de grad er tra­di­tio­na­li­ster, mo­ti­ve­ret af et øn­ske om at for­sva­re Dan­mark. Det vi­ste sig og­så, at de ud­fø­rer me­re fri­vil­ligt ar­bej­de end gen­nem­snit­tet af be­folk­nin­gen. ET VÆRN, DER blev stift et med bag­grund i mod­stands­be­væ­gel­sen, kan na­tur­lig­vis ik­ke selv se for­nuft en i at fj er­ne vå­ben fra den ty­pe fri­vil­li­ge, der gjor­de mod­stand, da det of­fi ci­el­le Dan­mark lag­de sig ned for ty­sken. De ko­ster sam­fun­det om­kring en halv mil­li­ard om året, men spa­rer og­så sam­fun­det for sto­re ud­gift er til tra­fi kre­gu­le­ring, over­våg­ning og pa­trul­je­ring, som el­lers skul­le fo­re­ta­ges af po­li­ti, for­svar el­ler an­dre. DE FLE­STE DAN­SKE­RE sy­nes nok, det er fi nt med fri­vil­li­ges tra­fi kre­gu­le­ring til Skan­der­borg Festi­val, men sy­nes sam­ti­dig det er lidt ko­misk, når vel­fun­ge­ren­de voks­ne le­ger rø­ve­re og sol­da­ter i sko­ven i we­e­ken­den og in­si­ste­rer på ret­ten til at ha­ve au­to­mat­vå­ben i ga­ra­gen. Men så en­kelt er spørgs­må­let om hjem­me­vær­net hel­ler ik­ke. De er hver­ken p- vag­ter el­ler pro­fes­sio­nel­le sol­da­ter. De er pa­tri­o­ter. MIN FAR­FAR VAR hjem­me­værns­mand. En dag åb­ne­de han skri­ve­bord­s­skuff en og vi­ste mig arm­bin­det - det vi ser på gam­le mænd i Min­de­lun­den 4. maj. Si­den den­gang har jeg ik­ke kun­net fni­se ad hjem­me­værnsvit­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.