Re­ge­rin­gen fo­re­slår, at kri­mi­nel­le for­by­des at fær­des i be­stem­te om­rå­der. Vil det vir­ke?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 9.20 DEJ­LIGT AT SE HAND­LING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.23 VALGFLÆSK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 10.37 STRAM­NIN­GER ER FI­NE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.32

Ja,

det er et godt red­skab mod ban­de­kri­mi­na­li­tet

Nej, det er umu­ligt at hånd­hæ­ve

4.723 stem­mer på bt. dk

PO­LI­TI­ET HAR IK­KE TID

Li­ne Sch­midt

Hvil­ken ver­den le­ver hun i? Wauw, jeg tro­e­de al­li­ge­vel ik­ke, hun kun­ne syn­ke dy­be­re. Po­li­ti­et har knap nok res­sour­cer til at trop­pe op, når ens hjem er ble­vet split­tet i ato­mer af en ind­brud­styv, men nu skal de sør­me og­så li­ge tjek­ke id på samt­li­ge un­ge, der ser mistæn­ke­li­ge ud. Det må 500 be­tjen­te på land­s­plan da kun­ne kla­re. Iro­ni kan fo­re­kom­me! Vi har vir­ke­lig brug for nog­le po­li­ti­ke­re, der har en for­nem­mel­se for vir­ke­lig­he­den. Hold da op!

Ni­els Chri­sti­an Aagaard

Det er rig­tig dej­ligt at se, at Mette Fre­de­rik­sen gør no­get ved et stort pro­blem, og det er sam­fun­det, der be­stem­mer. De kan jo ba­re bli­ve på den rig­ti­ge si­de af loven, som de fl este i det dan­ske sam­fund er.

Hel­le Kru­se

Du kan sgu da ik­ke for­by­de folk at fær­des i det off ent­li­ge rum. Uan­set hvem de er, og hvil­ken bag­grund de har. Vågn nu op! End­nu en gang valg­fl æsk fra je­res si­de af.

Anet­te Si­mon­sen

Hvor­dan vil de gen­nem­fø­re det? Po­li­ti på hvert ga­de­hjør­ne? Men fi n idé med stram­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.