PA­NE­LET

BT - - DEBAT -

MADS LUND­BY HAN­SEN Det er en po­li­tisk vur­de­ring, om skat­ten er ri­me­lig, men der er in­gen tvivl om, at den vil væ­re ska­de­lig for Dan­marks øko­no­mi. Det vil iføl­ge EU- Kom­mis­sio­nens eg­ne tal be­ty­de, at vo­res BNP vil fal­de med 1/ 4 pct. el­ler ca. 5 mia. kr. Der fo­re­går en ræk­ke højfre­kven­te hand­ler, der ik­ke har no­get med vir­ke­lig­he­den at gø­re. Hvis man kan be­skat­te og be­græn­se dem, så vil det væ­re til glæ­de for den vir­ke­li­ge øko­no­mi. Det er ren spe­ku­la­tion, der ik­ke er gavn­lig for øko­no­mi­en.

Min vur­de­ring er, at man vil få en sam­let set sun­de­re øko­no­mi og få skabt nog­le ind­tæg­ter - op mod 8 mia. kr. - så vi kan gø­re no­get ved de sto­re ud­for­drin­ger, vi har med kli­ma og fat­tig­dom i ver­dens fat­tig­ste lan­de.

Che­fø­ko­nom i Cepos

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.