Ah­mad: Vi ak­ti­ve­rer so­fa­væl­ger­ne

BT - - NF ER -

NA­TIO­NAL­PAR­TI­ET

Best­sel­ler­dig­te­ren Ya­hya Has­san læ­ste en ti­melang er­klæ­ring op - på sin sæd­van­li­ge stac­ca­to fa­con - da han med­del­te sit kan­di­da­tur for Na­tio­nal­par­ti­et. Så BT har i ste­det talt med par­tiets stif­ter Kas­hif Ah­mad. Han me­ner, at Ya­hya Has­san har stor po­si­tiv be­tyd­ning, men at par­ti­et har en chan­ce un­der al­le om­stæn­dig­he­der.

» Ya­hya Has­san har haft stor po­si­tiv be­tyd­ning for os. Men det vig­ti­ge er, at den plat­form, han er trå­dt ind på, er par­tiets grund­lag, og det er det, folk bak­ker op om, « si­ger Kas­hif Ah­mad

Kan du over­ho­ve­det sty­re Ya­hya - han er jo lidt spon­tan ind imel­lem? » Vi har et fortræf­fe­ligt sam­ar­bej­de og det får vi og­så fremad­ret­tet. Al­le dyg­ti­ge, kom­pe­ten­te folk er vel­kom­ne hos os, og hvis nog­le til­træk­ker fle­re stem­mer end an­dre, så er det ba­re godt. «

Kan red­de Thor­ning

» Stem­me­spild bli­ver der ik­ke ta­le om. Det bli­ver net­op vo­res par­ti, der kan sik­re Hel­le Thor­ningS­ch­midt sej­ren, for vi får man­ge fle­re stem­mer, end folk tror. De sag­de og­så, det vil­le væ­re et mira­kel, hvis vi nå­e­de 10.000 væl­ge­rer­klæ­rin­ger, men vi har nå­et 25.000 på fem må­ne­e­der.

Man­ge so­fa­væl­ge­re el­ler folk, der er træt­te af de etab­le­re­de par­ti­er, kom­mer til at stem­me på nye par­ti­er. Man­ge si­ger, de læn­ge har ven­tet på et par­ti som os, der gør op med ha­de­kampag­ner og stig­ma­ti­se­ring. De sy­nes, der er be­hov for et nyt par­ti, en ny stem­me - folk som os, der ser men­ne­sker som en res­sour­ce på tværs af be­folk­nings­grup­per. Vi er et par­ti for al­le bor­ge­re i Dan­mark. Ik­ke nød­ven­dig­vis rød el­ler blå. Men vi vil pe­ge på Hel­le Thor­ning. At

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.