THOR­NINGS FAR

Uf­fe El­bæk og Ya­hya Has­san kan af­gø­re val­get for Thor­ning

BT - - NF ER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

VALG­KAMP

Den ene har stif­tet Ka­o­spi­lo­ter­ne og vil sæt­te bi­so­nok­ser ud i de dan­ske sko­ve. Den an­den skri­ver pro­vo­ke­ren­de dig­te og vil for­e­ne al­le i Dan­mark på tværs af re­li­gio­ner.

De hed­der Uf­fe El­bæk og Ya­hya Has­san, og de kan godt gi­ve ho­ved­pi­ne i top­pen hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

For de kan fak­tisk bli­ve af­gø­ren­de for, om Hel­le Thor­ning- Sch­midt kan fort­sæt­te som stats­mi­ni­ster ef­ter val­get.

En­ten er de hen­des on­de ån­der el­ler hen­des red­nings­mænd. Og bå­de i rød og blå blok spe­ku­le­rer man en del over, om det er det ene el­ler det an­det.

Især Uf­fe El­bæks par­ti Al­ter­na­ti­vet kan få stor be­tyd­ning for, hvem der vin­der val­get.

Over­lø­be­ren fra De Ra­di­ka­le, der gik af som kul­tur­mi­ni­ster ef­ter en pin­lig sag om ne­po­tis­me, blev el­lers ik­ke spå­et man­ge chan­cer af de po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer, da han stif­te­de Al­ter­na­ti­vet i 2013. Hold­nin­gen har læn­ge væ­ret, at Al­ter­na­ti­vet vil­le bli­ve end­nu en pind til Hel­le Thor­ning- Sch­midts po­li­ti­ske lig­ki­ste. For­di de må­ske vil­le træk­ke 1,5 pct. af stem­mer­ne, som de vil­le ta­ge fra rød blok, og som vil­le væ­re spild­te stem­mer, for­di der skal 2,0 pct. til for at kom­me over spær­re­græn­sen og bli­ve valgt til Fol­ke­tin­get. Stem- me­spild, som vil­le væ­re ek­stra ka­ta­stro­falt for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, som i for­vej­en stod til at ta­be val­get.

I SF og En­heds­li­sten, som El­bæk især hø­ster stem­mer hos, hav­de man tænkt sig at ig­no­re­re ham. Men me­get har æn­dret sig si­den nytår. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er gå­et støt frem, Ven­stre er gå­et støt til­ba­ge, og Al­ter­na­ti­vet har i fle­re må­lin­ger væ­ret over spær­re­græn­sen.

Tror på Uf­fe El­bæk

Det gi­ver et helt an­det bil­le­de. I ste-

MAN­DAG 20. APRIL 2015 det for at stem­mer på Al­ter­na­ti­vet vil væ­re stem­me­spild og øde­læg­ge det for Hel­le Thor­ning, kan Al­ter­na­ti­vet kom­me i Fol­ke­tin­get og red­de Thor­ning. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og an­dre etab­le­re­de par­ti­er kan på­vir­ke ten­den­sen ved at prø­ve at ta­le Uf­fe El­bæk op el­ler ned.

Kil­der hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne si­ger, at de ik­ke har no­get be­hov for at ta­le Uf­fe El­bæk ned. De tror med an­dre ord mest på, at El­bæk kla­rer skan­sen og der­med kan hjæl­pe rød blok med at vin­de val­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.