’’

BT - - NF ER - Kas­hif Ah­mad, Na­tio­nal­par­ti­et

pe­ge på blå blok er som at gi­ve DF mag­ten, og de lig­ger længst fra vo­res vær­di­grund­lag. «

Er I dan­net som en pro­test mod DF?

» Nej, det bli­ver op­fat­tet så­dan, for­di vi har en an­den hår­far­ve. Men pro­ble­met er jo, at næ­sten al­le an­dre par­ti­er me­re el­ler min­dre er hop­pet med på DFs dags­or­den. Se­ne­st kan vi jo se De Kon­ser­va­ti­ves na­zi­kampag­ne, og selv SF er hop­pet med på højdrej­nin­gen for at få lidt vind i sej­le­ne.

Men man­ge dan­ske­re er træt­te af, at folk bli­ver delt op i os og dem. Et stort, tavst fler­tal ven­ter på, at no­gen gør no­get ved det. Al­le skal kun­ne fø­le sig som en del af fæl­les­ska­bet. Vi kom­mer og­så til at snak­ke sund­heds­po­li­tik, er­hvervspo­li­tik, iværk­sæt­te­ri, det skal væ­re nem­me­re at ska­be egen for­ret­ning.

Vi er et so­ci­al­li­be­ralt mid­ter­par­ti, « si­ger Kas­hif Ah­mad. kark-

Hel­le Thor­nings ven­ner i Na­tio­nal­par­ti­et og Al­ter­na­ti­vet

Ya­hya Has­san har haft stor po­si­tiv be­tyd­ning for os

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.