El­bæk: Hå­ber vi kan red­de Thor­ning

BT - - NYHEDER -

AL­TER­NA­TI­VET

Al­ter­na­ti­vets le­der Uf­fe El­bæk er ud­mær­ket klar over, at hans par­tis skæb­ne ved val­get kan med­vir­ke til, om det bli­ver knald

el­ler fald for Hel­le Thor­ning- Sch­midt. » Selv­føl­ge­lig er det ær­ger­ligt, hvis Løk­ke vin­der, og sær­lig ær­ger­ligt, hvis vi med­vir­ker til det. Men så må vi jo af­ve­je med os selv, om vi skul­le la­de væ­re med at stil­le op af den grund, el­ler vi vil ha­ve det lan­ge lys på. Vi sy­nes alt­så ik­ke, det skal stop­pe os. Og det kan jo og­så væ­re, at vi i ste­det kan red­de hen­de, « si- ger Uf­fe El­bæk. Han har stif­tet par­ti­et ef­ter en stra­te­gi, der nær­mest er den mod­sat­te af den, Ny Al­li­an­ce brug­te i 2007

» Vi be­gynd­te med at si­ge, at vi ik­ke vil fi­ske i de an­dre grup­per. Vi bad hel­ler ik­ke no­gen af vo­res kend­te ven­ner om at bak­ke os op. For det skal ik­ke væ­re så­dan no­get kø­ben­hav­ne­ri - det skal væ­re li­ge så in­ter­es­sant i Søn­der­borg. Vi vil­le hel­ler ik­ke ha­ve tre smar­te sæt­nin­ger, vi gen­ta­ger i et væk, og vi vil ik­ke ha­ve top­sty­ring. Vi vil byg­ge det op ne­de­fra, på sigt er det

me­re so­lidt. «

Tid­li­ge­re bor­ger­li­ge

» Vi til­træk­ker folk fra man­ge for­skel­li­ge par­ti­er. Vi har og­så folk, der har for­ladt V og K, og vi har en fol­ke­tings­kan­di­dat, der er tid­li­ge­re Ven­stre­mand. Det er klart, at vi til dels le­ver højt på, at man­ge er træt­te af bå­de Thor­ning og Løk­ke. Vi har jo og­så skabt Al­ter­na­ti­vet , for­di vi selv har det så­dan, og par­ti­et er ud­tryk for den be­væ­gel­se. Men det er no­get, der sker i he­le Eu­ro­pa. Der er brug for en an­den dis­kus­sion hvis vi skal kun­ne op­ret­hol­de be­folk­nin­gens til­lid til de­mo­kra­ti­et. Vi me­ner, vi står i et va­de­sted mel­lem det, vi ken­der, det re­præ­sen­ta­ti­ve de­mo­kra­ti, og det, der kom­mer, det in­vol­ve­ren­de de­mo­kra­ti. Bor­ger­ne er godt be­ga­ve­de og ve­l­in­for­me­re­de, og de gi­der ik­ke bli­ve talt ned til, « si­ger Uf­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.