RLI­GE VEN­NER

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 20. APRIL 2015

I blå blok vil man der­i­mod ger­ne ta­le om, hvor håb­lø­se Uf­fe El­bæks ide­er er. Det vil si­ge, de og­så er be­gyndt at fryg­te, at Al­ter­na­ti­vet kom­mer over spær­re­græn­sen.

Det er me­get min­dre sand­syn­ligt, at Na­tio­nal­par­ti­et, der blev stif­tet i 2014 af de tre dansk- paki­stan­ske brød­re Aa­mer, Asif og Kas­hif Ah­mad som en re­ak­tion på den høj­re­d­rej­ning, som fle­re par­ti­er har ta­get på ud­læn­din­ge­om­rå­det, skul­le kun­ne kom­me i Fol­ke­tin­get.

Men ef­ter at den ka­ris­ma­ti­ske og po­pu­læ­re dig­ter Ya­hya Has­san for ny­lig meld­te sig un­der fa­ner­ne, er det ble­vet sand­syn­ligt, at par­ti­et bli­ver i stand til at ind­le­ve­re nok un­der­skrif­ter til In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et til at bli­ve op­stil­lings­be­ret­ti­get. Og så kan alt ske i en valg­kamp, hvis det lyk­kes brød­re­ne at ak­ti­ve­re ind­van­drer­ven­li­ge stem­mer, der el­lers vil­le væ­re so­fa­væl­ge­re.

Pro­ble­met med Na­tio­nal­par­ti­et er præ­cis det sam­me for Thor­ning. Alt un­der 2,0 pct. er stem­me­spild for rød blok. Skul­le de mod for­vent­ning kom­me over 2,0 pct. vil de hjæl­pe Hel­le Thor­ning- Sch­midt. Og­så de kan bli­ve af­gø­ren­de, hvis det bli­ver et tæt valg. Ved sid­ste valg i 2011 var det min­dre end 9.000 stem­mer der af­gjor­de, at Thor­ning kun­ne væl­te Lars Løk­ke Ras­mus­sen og ind­ta­ge Stats­mi­ni­ste­ri­et og re­ge­rings­kon­to­rer­ne.

Upo­pu­læ­re le­de­re

Ten­den­sen med, at man­ge væl­ge­re sø­ger mod nye små par­ti­er, for­stær­kes af, at der er en hi­sto­risk ne­ga­tiv hold­ning til beg­ge top­fi­gu­rer­ne ved det kom­men­de valg. Hel­le Thor­ning- Sch­midt er i frem­drift, ef­ter at Mar­gret­he Ves­ta­ger for­lod re­ge­rin­gen, men hun har væ­ret hi­sto­risk upo­pu­lær i tre år og tyn­get af an­kla­ger om løf­te­brud, blå po­li­tik og mang­len­de empati. Lars Løk­ke Ras­mus­sen lig­ger hi­sto­risk lavt i tro­vær­dig­heds­må­lin­ger­ne ef­ter et par år, hvor han først blev be­la­stet af GGGI- sa­gen om luksus­rej­ser for bi­stand­s­pen­ge, der­næst tøjsa­gen, hvor han blev ta­get i at kø­be ha­bit- ter og un­der­buk­ser for Ven­stres pen­ge, og en­de­lig for­mands­op­gø­ret sid­ste år, hvor han var tæt på at bli­ve væl­tet af si­ne eg­ne.

I sid­ste uge på­stod det så­kald­te Duk­ke­par­ti, der be­står af ma­ske­re­de per­so­ner, at de var tæt på at ha­ve sam­let un­der­skrif­ter nok. Man­ge etab­le­re­de me­di­er var li­ge ved at tro på på­stan­den, og det si­ger en del om Al­ter­na­ti­vets og Na­tio­nal­par­toiets suc­ces. Me­di­er­ne har væn­net sig til at tro på, at al­ter­na­ti­ve græs­rod­s­be­væ­gel­ser har en chan­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.