Ope­re­ret i hjer­tet i ot­te bar­ske ti­mer

Sku­e­spil­le­ren Ro­bert Han­sen var hel­dig. Hver tred­je pa­tient med flæn­ge i ho­ved­pulsår­en dør in­den for et døgn

BT - - NF ER - Char­lot­te Nielsen cnie@ bt. dk

DØ­DEN NÆR

Han tro­e­de, det var en ba­nal hals­be­tæn­del­se. Og da han tirs­dag af­ten mel­lem før­ste og an­den akt i fo­re­stil­lin­gen ’ Dir­ty Dan­cing’ fik et il­de­be­fin­den­de, hav­de sku­e­spil­ler Ro­bert Han­sen in­gen idé om, at hans liv var i over­hæn­gen­de fa­re.

Men det var det. Fak­tisk var hans til­stand så kri­tisk, at hver tred­je i hans for­fat­ning dør in­den for 24 ti­mer.

Nat­ten til ons­dag blev 35- åri­ge Ro­bert Han­sen akut ope­re­ret i hjer­tet i ot­te ti­mer, da det stod klart, at han hav­de en flæn­ge i ho­ved­pulsår­en. En ope­ra­tion, der er en af de stør­ste og mest ri­si­kab­le, man kan gen­nem­gå, for­kla­rer forsk­nings­chef i Hjer­te­for­e­nin­gen Gun­nar Gisla­son.

Far­lig ope­ra­tion

» Det er en ret far­lig og om­fangs­rig ope­ra­tion, der er for­bun­det med høj dø­de­lig­hed. Man åb­ner bryst­kas­sen, og så stop­per man sim­pelt­hen hjer­tet, mens ope­ra­tio­nen står på og hol­der pa­tien­ten kun­stigt i li­ve. Hyppigst sæt­ter man et rør ind i ho­ved­pulsår­en, men hvis rif­ten går mod hjer­tet, kan det og­så væ­re nød­ven­digt at sæt­te en ny hjer­te­klap ind, « si­ger pro­fes­sor Gun­nar Gisla­son, der for­kla­rer, at dø­de­lig­he­den det før­ste døgn sti­ger med en pro­cent i ti­men.

Ro­bert Han­sen er fort­sat ind­lagt på Rigs­ho­spi­ta­let. Et dra­ma­tisk ar fra nav­le til hals ta­ler sit eget ty­de­li­ge sprog på et bil­le­de, han søn­dag lag­de på Fa­ce­book. Her er den 35- åri­ge sku­e­spil­ler sta­dig til­koblet ho­spi­ta­lets ma­ski­ner og har om­fat­ten­de for­bin­din­ger på over­krop­pen.

» Jeg har al­drig op­le­vet no­get lig­nen­de. Ot­te ti­mers ope­ra­tion i hjer­tet, og jeg som gik og tro­e­de, jeg hav­de hals­be­tæn­del­se. Hvis ik­ke jeg var kom­met af sted til ho­spi­ta­let den af­ten, hav­de jeg slet ik­ke væ­ret her me­re. Så jeg fø­ler mig vir­ke­lig hel­dig. Tak for al­le je­res sø­de be­ske­der, det hjæl­per vir­ke­lig, « skri­ver han un­der bil­le­det, hvor han og­så sen­der en tak til ho­spi­tals­per­so­na­let.

Og Ro­bert Han­sen har god grund til at pri­se sig lyk­ke­lig over fort­sat at væ­re i li­ve, si­ger Gun­nar Gisla­son.

» Han er me­get hel­dig, at han er kom­met på ope­ra­tions­bor­det så hur­tigt. Hvis man ik­ke ope­re­rer, er dø­de-

MAN­DAG 20. APRIL 2015

Ro­bert Han­sen send­te i går fra sin sy­ge­seng på Rigs­ho­spi­ta­let en stor tak for de man­ge hils­ner og for læ­ger­nes ar­bej­de. Pri­vat­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.