’’

BT - - NF ER - Ro­bert Han­sen

Hvis ik­ke jeg var kom­met af sted til ho­spi­ta­let den af­ten, hav­de jeg slet ik­ke væ­ret her me­re

lig­he­den næ­sten 75 pro­cent, « si­ger forsk­nings­che­fen, der på­pe­ger, at Ro­bert Han­sens symp­to­mer end­da var aty­pi­ske, og at det der­for var ek­stra hel­digt, at man re­a­ge­re­de ved at kø­re ham på ho­spi­ta­let.

» Of­test får man me­get aku­t­te og me­get kraf­ti­ge smer­ter, når man har en flæn­ge på ho­ved­pulsår­en. Han har mu­lig­vis haft be­gyn­den­de el­ler små rif­ter, idet han har følt sig util­pas i læn­ge­re tid, « si­ger han.

Usæd­van­ligt

Ty­pisk er det hos per­so­ner med læn­ge­re­va­ren­de for­hø­jet blod­tryk el­ler hos per­so­ner med åre­for­kal­k­ning, man vil se de fa­ta­le flæn­ger i ho­ved­pulsår­en. Hos an­dre op­står de på grund af ar­ve­li­ge til­stan­de som bin­de­vævs­for­an­drin­ger, og hos en tred­je grup­pe pa­tien­ter op­står de uden no­gen for­kla­ring.

Forsk­nings­che­fen kal­der det dog ’ usæd­van­ligt’, at en 35- årig mand i god fy­sisk form får den slags rif­ter.

I 2009 ud­gav Ro­bert Han­sen selv­bi­o­gra­fi­en ’ Vel­kom­men på for­si­den’, hvor han åbent for­tæl­ler om et al­ko­hol- og ko­kain­mis­brug, der i 2006 før­ste til, at han lod sig ind­læg­ge på af­væn­nings­kli­nik­ken Ma­jor­går­den.

Ko­kain kan væ­re skur­ken

’ Jeg drak me­get. Tog ko­kain. Og hver gang gik det ud over det, som jeg el­ske­de mest: Mit ar­bej­de, mit pri­vat­liv,’ skri­ver han blandt an­det i den ær­li­ge bi­o­gra­fi.

Iføl­ge Gun­nar Gisla­son kan der væ­re en sam­men- hæng mel­lem ko­kain­mis­brug og flæn­ger i ho­ved­pulsår­en, men han un­der­stre­ger, at han ik­ke ved, om det er til­fæl­det i den kon­kre­te sag.

» Ind­tag af ko­kain er for­bun­det med, at blod­tryk­ket sti­ger. Og vi ved, at ko­kain­mis­brug hæn­ger sam­men med hjer­te- kar- syg­dom­me, hvor vi ken­der til til­fæl­de med hjer­te­stop. Det er svært at si­ge, om det har haft ind­fly­del­se her, men det kun­ne godt væ­re, « si­ger forsk­nings­che­fen, der for­kla­rer, at Ro­bert Han­sen re­sten af sit liv vil skul­le ta­ge sær­li­ge hen­syn i for­hold til sit hjer­te.

Slut med ek­strem mo­tion

» Det ta­ger tre- seks må­ne­der at kom­me sig over ope­ra­tio­nen, men man må si­ge, at han har et godt ud­gangs­punkt, for­di han er ung og sund. Men han skal pas­se på ik­ke at bli­ve over­be­la­stet i frem­ti­den. Han skal und­gå tun­ge løft og kom­mer al­drig til at dyr­ke mo­tion på ek­stremt plan, « si­ger Gun­nar Gisla­son.

Ro­bert Han­sen øn­sker på nu­væ­ren­de tids­punkt ik­ke at ud­dy­be sin si­tu­a­tion yder­li­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.