Lø­be­re amok i sve­di­ge far­ver

Ut­ra­di­tio­nelt mo­tions­løb sat­te kulør på Pa­ris – til maj er det Dan­marks tur

BT - - NF ER - Char­lot­te Nielsen cnie@ bt. dk

THE COL­OR RUN

I en sand eks­plo­sion af ma­ling, sved og gla­de stem­mer blev om­rå­det om­kring Eif­feltår­net i Pa­ris i går for­vand­let til en far­ve­la­de af en an­den ver­den.

Det var mo­tions­lø­bet The Col­or Run, der løb af stab­len i den sol­ri­ge fran­ske ho­ved­stad. The Col­or Run bli­ver af­holdt over he­le ver­den og kal­der sig selv for ’ det gla­de­ste fem- ki­lo­me­ter­sløb på pla­ne­ten’.

Som Col­or Run­ner bli­ver man sam­men med tu­sind­vis af an­dre del­ta­ge­re dæk­ket fra top til tå af smuk­ke far­ver un­der­vejs på den fem ki­lo­me­ter lan­ge ru­te. For hver ki­lo­me­ter man gen­nem­fø­rer, får man sprøjtet en ny far­ve ud over sig. Og det hand­ler ik­ke om at kryd­se mål­stre­gen hur­tigst mu­ligt. Det hand­ler om at ha­ve det sjovt, mens man er der. The Col­or Run er nem­lig ik­ke et løb på tid.

Kom­mer til dan­ske by­er

10. maj kom­mer det far­ve­ri­ge løb til Dan­mark, hvor det sky­des i gang i ga­der­ne i Kø­ben­havn. Her­ef­ter er det by­er­ne Aar­hus, Oden­se, Her­ning, Sla­gel­se, Aal­borg og Kol­dings tur til at bli­ve smurt ind i al­le regn­bu­ens far­ver.

Det gæl­der ik­ke om at lø­be hur­tigst. Det gæl­der

om at ha­ve det sjovt, mens man lø­ber, når man

del­ta­ger i det ver­den­s­oms­pæn­den­de The Col­or Run. Her er det i Pa­ris i går.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.