Træt af Øster­gaard

SFs lands­mø­de får støt­te i fru­stra­tio­nen over De Ra­di­ka­le

BT - - NF ER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk Pia Ol­sen Dyhr

SF- LANDS­MØ­DE

» Jeg for­nem­mer, at De Ra­di­ka­le er me­re op­ta­get af at po­si­tio­ne­re sig selv end re­ge­rin­gen. «

Så skar­pt for­mu­le­rer SFs for­mand Pia Ol­sen Dyhr kri­tik­ken af re­ge­rings­par­ti­et De Ra­di­ka­le.

På SFs lands­mø­de i den for­løb­ne we­e­kend fik den ra­di­ka­le le­der Mor­ten Øster­gaard drø­je hug med på vej­en. Bå­de i Pia Ol­sen Dyhrs ta­le og i den liv­li­ge de­bat på lands­mø­det. SF’er­ne fryg­ter, at den ra­di­ka­le af­vis­ning af en dag­pen­ge­løs­ning samt ud­mel­din­ger om end­nu en gang at kig­ge på pen­sions­al­der, på re­for­mer af over­før­sels­ind­kom­ster og på let­tel­ser i top­skat­ten kan kom­me til at ko­ste Thor­ning re­ge­rings­mag­ten ef­ter val­get. Og så står den rø­de lejr med et pro­blem.

» Jeg er ba­re træt af, at De Ra­di­ka­le har så travlt med at ap­pel­le­re til de blå. Det er tan­ke­væk­ken­de, at de går ind og sæt­ter spørgs­måls­tegn ved no­get af det, der er så vig­tigt for cen­trum- ven­stre, « si­ger Pia Ol­sen Dyhr.

Mor­ten Øster­gaard har er­klæ­ret sig vil­lig til at dis­ku­te­re Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­nings ud­spil til at få fle­re i ar­bej­de. Et ud­spil, der bl. a. læg­ger op til at sæn­ke of­fent­li­ge ydel­ser, men han har og­så præ­ci­se­ret, at der skal væ­re en so­ci­al ba­lan­ce.

Ver­dens­fjern

En­heds­li­stens ar­bejds­mar­kedsord­fø­rer Chri­sti­an Juhl har og­så få­et nok.

» Pro­ble­met er, at Øster­gaards po­li­tik dy­best set er ver­dens­fjern. Han for­står ik­ke, hvad der sker ude i vir­ke­lig­he­den. Det er nu en­gang så­dan, at folk ik­ke bli­ver ra­ske­re af at bli­ve fat­ti­ge­re, og det er det, jeg bli­ver mest for­ar­get over. Hvis han vid­ste, hvor svært det er for folk for ek­sem­pel at op­nå før­tids­pen­sion, så vil­le han vi­de, hvor sy­ge de er. Øster­gaard har brug for at kom­me ned på jor­den igen, « si­ger Chri­sti­an Juhl ( EL).

Han un­drer sig li­ge­som Pia Ol­sen Dyhr over, hvad Øster­gaard øn­sker at op­nå med si­ne po­li­ti­ske bud­ska­ber så kort tid før val­get.

Mod­ar­bej­der pro­jek­tet

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes fol­ke­tings­kan­di­dat Pe­ter Hummelgaard si­ger di­rek­te, at det of­te­re og of­te­re vir­ker som om, Øster­gaard mod­ar­bej­der pro­jek­tet.

» Han kom­mer med ud­fald i bå­de øst, vest, nord og syd om pro­ble­mer, som ik­ke en­gang de øko­no­mi­ske vis­mænd me­ner er et pro­blem. Gid han dog i ste­det vil­le bi­dra­ge til den go­de stem­ning og mo­men­tum, der i øje­blik­ket er om re­ge­rin­gen.

Ef­ter­hån­den er det vel kun De Ra­di­ka­le og Li­be­ral Al­li­an­ce, der bli­ver ved med blindt at for­sva­re dag­pen­gere­for­men, « si­ger Pe­ter Hummelgaard ( S).

Hummelgaard an­er­ken­der, at Øster­gaard har be­hov for at mar­ke­re sig som ny for­mand, men ’ han er jo ik­ke ny i po­li­tik’, som han si­ger.

Den ra­di­ka­le le­der Mor­ten Øster­gaard mær­ker et sti­gen­de pres fra rød blok for­ud for val­get. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.