’ Tak for rå­det’

BT - - NF ER -

Den ra­di­ka­le par­ti­le­der Mor­ten Øster­gaard har ik­ke haft mu­lig­hed for at stil­le op til in­ter­view, men sen­der en sms via sin rå­d­gi­ver.

Han ud­tryk­ker for­stå­el­se for, at re­to­rik­ken bli­ver skær­pet i for­bin­del­se med po­li­ti­ske lands­mø­der, men sen­der og­så selv en bi­den­de kom­men­tar til­ba­ge.

» Jeg tak­ker for den op­mærk­som­hed, jeg til­sy­ne­la­den­de har få­et ved SFs lands­mø­de, men har in­tet dår­ligt at si­ge om SF og Pia Ol­sen Dyhr.

Jeg er stolt af de re­sul­ta­ter, vi har skabt sam­men, og vil ale­ne tak­ke for godt sam­ar­bej­de om de man­ge re­for­mer af alt fra skat­ten til er­hvervs­li­vets vil­kår, kon­tant­hjælp og før­tids­pen­sion. Det var ik­ke ble­vet til no­get uden SF.

Jeg tak­ker og­så for rå­det om ik­ke at for­tæl­le, hvad der er De Ra­di­ka­les po­li­tik. Men jeg sy­nes må­ske, at SFs egen hi­sto­rik vi­ser, at det ik­ke nød­ven­dig­vis er en god ide at for­sø­ge at smel­te sam­men med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Vi fik no­gen­lun­de sam­me råd i 2011, men jeg vil gå så langt som at si­ge, at hav­de vi fulgt det råd, så hav­de vi slet ik­ke haft en SR- re­ge­ring i dag og al­le de flot­te re­sul­ta­ter, « si­ger alt­så Mor­ten Øster­gaard. isk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.