Mary slap kø­er­ne løs

BT - - NYHEDEF RPAUL - Anders Svend­sen ansv@ ber­ling­s­ke. dk

MAN­DAG 20. APRIL 2015

KØERNES DAG

Kø­er­ne var sik­kert li­geg­la­de, men gæ­ster­ne fik en ek­stra op­le­vel­se på den sjæl­land­ske gård Bæk­ken­stoft i Kir­ke Hyl­lin­ge søn­dag.

Her delt­og kron­prins Fre­de­rik, Mary og tre af de­res børn i den år­li­ge be­gi­ven­hed, hvor øko­lo­gi­ske kø­er kom­mer på græs. Da­gen kal­des ’ Køernes For­års­fest’.

Og kø­er­ne fik kon­ge­li­ge klap bag ører­ne, in­den de blev slup­pet fri på de nord­ve­stsjæl­land­ske mar­ker.

75 går­de lan­det over in­vi­te­re­de gæ­ster til at op­le­ve øje­blik­ket, hvor de for­vent­nings­ful­de kø­er kom­mer på græs. Øko­lo­gi­ske kø­er skal væ­re i det fri fra april til novem­ber. Det er kun 16 pro­cent af de ik­ke- øko­lo­gi­ske kø­er, der kom­mer ud af stal­den.

Hyg­ge­ligt og sjovt

» Det er en rig­tig hyg­ge­lig og sjov dag for he­le fa­mi­li­en, hvor øko­lo­gi bli­ver le­ven­de og nær­væ­ren­de, og hvor man får et første­hånd­s­ind­tryk af, hvor­dan øko­lo­gi­ske land­mænd dri­ver et land­brug med stor respekt for dy­re­ne og na­tu­ren « for­kla­rer Bir­git­te Ny- gaard, pro­jekt­le­der i Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning, om bag­grun­den for da­gen.

Iføl­ge fore­nin­gen kom der sid­ste år 193.000 gæ­ster til for­års­fe­sten.

Trods de gla­de kø­er og royalt be­søg er det ik­ke al­le, der jub­ler over da­gen.

Vre­de ve­ga­ne­re

Dy­re­ret­tig­heds­for­e­nin­gen Go Ve­gan me­ner, at man helt skul­le hol­de sig fra at bru­ge kø­er i land­brugs­pro­duk­tion. Fore­nin­gen kal­der li­ge­frem da­gen for ’ mæl­ke­in­du­stri­ens ma­ni­pu­la­tion’.

» Det dybt pro­ble­ma­ti­ske ved da­gen er, at man ef­ter­la­der op mod 200.000 dan­ske­re med ind­tryk­ket af, at det bed­ste og mest eti­ske, de kan gø­re, er at kø­be øko­lo­gi­ske pro­duk­ter, når det mest eti­ske og bed­ste i vir­ke­lig­he­den er slet ik­ke at kø­be pro­duk­ter med ko­mælk, si­ger Mat­hi­as El­rød Mad­sen fra Go Ve­gan til DR. Isa­bel­la, Vin­cent og Josephine var med de­res mor kron­prin­ses­se Mary på be­søg i stal­den. Fo­to: Si­mon Skip­per

Man­ge af kø­er­ne vi­ste de­res glæ­de ved at kom­me på græs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.