Mid­del­ha­vet –

Over 650 bå­d­flygt­nin­ge druk­ne­de i we­e­ken­den i Mid­del­ha­vet. I sid­ste uge om­kom 450. Og vi bæ­rer et me­dansvar for pro­ble­met pga. vo­res EU- po­li­tik, si­ger Mette Gjer­skov ( S), for­mand for Uden­rigs­po­li­tisk Nævn

BT - - DER - Li­ne Tolstrup Holm lin@ ber­ling­s­ke. dk

TRA­GE­DIE

Ka­ta­stro­fen ind­traf, da et po­rtu­gi­sisk han­dels­skib nær­me­de sig sent lør­dag af­ten. De op mod 700 flygt­nin­ge i den lil­le båd prø­ve­de al­le at kom­me tæt på han­dels­ski­bet, sym­bo­let på en mu­lig red­ning fra det enor­me hav og den fa­re­ful­de tur fra Nord­afri­ka til Eu­ro­pa.

Men bå­den kæn­tre­de, og søn­dag mor­gen kun­ne de mal­te­si­ske og ita­li­en­ske myn­dig­he­der gø­re et ubær­ligt reg­ne­styk­ke op et sted i ha­vet 200 km syd for den ita­li­en­ske ø Lam­pe­dusa. Un­der 50 men­ne­sker var fun­det i li­ve:

» De prø­ver bog­sta­ve­ligt talt at fin­de le­ven­de men­ne­sker mel­lem de dø­de, der fly­der i van­det, « sag­de Mal­tas pre­mi­er­mi­ni­ster Jo­seph Muscat søn­dag om den mal­te­si­ske flå­des del­ta­gel­se i en red­nings­ak­tion, som og­så tal­te ita­li­en­ske flå­de­ski­be og til­fæl­digt for­bi­pas­se­ren­de fragtski­be.

Vil bli­ve dømt hårdt

» En tra­ge­die ud­fol­der sig i Mid­del­ha­vet, og hvis EU og ver­den bli­ver ved med at luk­ke øj­ne­ne for den, vil de bli­ve dømt li­ge så hårdt, som de blev i for­ti­den, da man luk­ke­de øj­ne­ne for fol­ke­mord, « sag­de en fru­stre­ret mal­te­sisk pre­mi­er­mi­ni­ster.

Hvis we­e­ken­dens dødstal står til tro­en­de, er der ta­le om den stør­ste druk­ne­ka­ta­stro­fe i Mid­del­ha­vet si­den An­den Ver­denskrig. Og den er ik­ke ale­ne i sta­ti­stik­ken. Sid­ste man­dag dø­de 400 men­ne­sker på sam­me må­de; mindst en tred­je­del af de dø­de var samt­li­ge om­bord­væ­ren­de kvin­der og børn, som for­søg­te at hol­de var­men un­der dæk.

Tors­dag druk­ne­de 41 an­dre. I fe­bru­ar dø­de først 29, så 300 med få da­ges mel­lem­rum. I alt me­nes 1.500 kvin­der, mænd og børn at væ­re om­kom­met i de før­ste fi­re må­ne­der i år. An­tal­let i sam­me pe­ri­o­de sid­ste år var 96. Tal­le­ne, her­un­der ka­ta­stro­fen i we­e­ken­den, er be­kræf­tet af Den In­ter­na­tio­na­le Or­ga­ni­sa­tion for Mi­gra­tion ( IOM) og FNs Flygt­nin­ge­kom­mis­sa­ri­at, UNHCR.

Uhørt tra­ge­die

MAN­DAG 20. APRIL 2015 Bå­de dan­ske og in­ter­na­tio­na­le nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner kri­ti­se­rer i skar­pe ven­din­ger EU og de eu­ro­pæ­i­ske lan­de for at la­de stå til i en blan­ding af spa­rei­ver og ind­van­drings­frygt, mens Mid­del­ha­vet ud­vik­ler sig til en mas­se­grav for krigs­flygt­nin­ge og mi­gran­ter.

Anders La­de­karl, ge­ne­ral­se­kre­tær i Rø­de Kors, kal­der we­e­ken­dens ka­ta­stro­fe ’ for­ud­si­ge­lig’ og ’ flov’, mens An­dreas Kamm, ge­ne­ral­se­kre­tær i Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, bru­ger or­de­ne ’ tra­ge­die af uhør­te di­men­sio­ner’. Beg­ge ad­va­rer om, at de kom­men­de må­ne­der vil brin­ge lig­nen­de ulyk­ker:

» De bag­ved­lig­gen­de år­sa­ger er de man­ge kon­flik­ter i Mel­le­mø­sten og Afri­ka, plus den fat­tig­dom, som præ­ger sto­re de­le af kon­ti­nen­tet. Så der er in­gen grund til at tro, at pro­ble­met for­svin­der li­ge fo­re­lø­big. Og med det an­tal om­kom­ne, vi ser i dis­se må­ne­der, er vi alt­så ved at væ­re der, hvor EUs po­li­ti­ke­re – bå­de på over­na­tio­nalt og na­tio­nalt ni­veau – har en pligt til at gø­re no­get, « si­ger An­dreas Kamm.

I ef­ter­å­ret 2013 iværk­sat­te Ita­li­en en per­ma­nent red­nings­mis­sion i Mid­del­ha­vet kal­det ’ Ma­re No­strum’, men den stop­pe­de ef­ter et års tid, da de øv­ri­ge EU- lan­de af­vi­ste at væ­re med til at dæk­ke ud­gif­ten til ak­tio­nen på 850 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt.

På det år hav­de ’ Ma­re No­strum’ el­lers red­det over 150.000 mi­gran­ter og an­holdt 330 men­ne­skes­mug­le­re. Bri­ti­ske mi­ni­stre til­ken­de­gav i den for­bin­del­se, at et per-

En ita­li­ensk red­nings­ak­tion ud for Si­ci­li­en i de­cem­ber sid­ste år, hvor 17 flygt­nin­ge dø­de.

Ita­li­ens kystvagt ses med en he­li­kop­ter un­der red­nings­ak­tion nat­ten til i går. 700 fryg­tes dø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.