– dø­de­ns hav

BT - - NYHEDER -

MAN­DAG 20. APRIL 2015 ma­nent red­nings­be­red­skab som ’ Ma­re No­strum’ ef­ter de­res me­ning vir­ke­de som en mag­net på flygt­nin­ge. EU iværk­sat­te i ste­det den bil­li­ge­re ope­ra­tion ’ Tri­ton’, der pa­trul­je­rer langs den ita­li­en­ske kyst, men ik­ke ud­fø­rer de­ci­de­re­de red­nings­ak­tio­ner ude på ha­vet.

» De gør jo be­vidst for lidt. Man­ge top­po­li­ti­ke­re har kal­ku­le­ret med, at hvis man stop­pe­de red­nings­ak­tio­ner­ne til søs, vil­le det af­skræk­ke flygt­nin­ge­ne fra at ta­ge af sted. Og hvad er det, man kan se nu? Det har ab­so­lut in­gen ef­fekt. Folk er så pres­se­de, at de ta­ger af sted al­li­ge­vel, « si­ger Anders La­de­karl, Rø­de Kors.

Eu­ro­pa bør stå sam­men

Rø­de Kors, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Am­ne­sty ap­pel­le­rer sam­stem­men­de om, at EU først og frem­mest red­der mi­gran­ter­ne op af van­det. Der­næst skal en ræk­ke værk­tø­jer i brug for dels at stop­pe, dels fordele flygt­nin­ge­strøm­men me­re li­ge­ligt mel­lem al­le EU- lan­de­ne.

Nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner­ne op­for­drer og­så til, at flygt­nin­ge – f. eks. de sy­ri­ske – får me­re hjælp til at bli­ve og kla­re sig i nær­om­rå­det, til hår­de­re ind­sat­ser mod men­ne­skes­mug­le­re i ek­sem­pel­vis Li­by­en og til en ’ bæ­re­dyg­tig’, hu­man re­tur­ne­ring af den an­del af især afri­kan­ske mi­gran­ter, som ik­ke har krav på asyl an­det­steds.

» De eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­ke­re har meldt pas i lang tid. Der er stor frygtsom­hed for at brin­ge em­net på ba­ne, for det går li­ge ind i de na­tio­na­le dis­kus­sio­ner om ind­van­dring. Men det er ik­ke i or­den, at man sid­der på hæn­der­ne, når ka­ta­stro­fen er så åben­bar. Det vig­ti­ge er, at Eu­ro­pa må stå sam­men om at fin­de løs­nin­ger, så vi und­går tra­ge­di­er som den i we­e­ken­den, « si­ger An­dreas Kamm, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp.

Og vi har, bå­de de dan­ske po­li­ti­ke­re og dan­ske­re som så­dan, et me­dansvar for mid­del­havska­ta­stro­fer­ne, så læn­ge vi fast­hol­der vo­res EU- rets­for­be­hold, og­så på asy­l­om­rå­det, me­ner Mette Gjer­skov ( S), for­mand for Uden­rigs­po­li­tisk Nævn. I et blo­gind­læg på tv2. dk skri­ver hun, for­an­le­di­get af de se­ne-

De sid­ste års

flygt­nin­ge­strøm­me - og til­hø­ren­de ka­ta­stro­fer – har få­et eks­per­ter til at ta­le om Mid­del­ha­vet som ’ dø­de­ns hav’ og ’ ver­dens stør­ste be­gra­vel­ses­plads’.

af al­le ver­dens mi­grant­døds­fald sker på Mid­del­ha­vet.

kom 170.000 mi­gran­ter til Eu­ro­pa. I år er an­tal­let fo­re­lø­big knap 22.000.

i år er langt hø­je­re end hidtil,

75 pct.

I 2014

Dødstal­let

fæl­les EU- reg­ler på om­rå­det. Vi vil ger­ne af med de de­le af rets­for­be­hol­det, der er til vo­res egen for­del. Men ik­ke når det gæl­der flygt­nin­ge. Vi vil be­stem­me selv. For­stå­e­ligt nok. Jeg sæt­ter ik­ke spørgs­måls­tegn ved den be­tragt­ning. Men det ge­ne­rer mig, at vi ik­ke ta­ler åbent om kon­se­kven­ser­ne. for­ment­lig for­di fær­re bli­ver red­det i ti­de af eu­ro­pæ­i­ske far­tø­jer.

De fle­ste flygt­nin­ge

kom­mer fra et mid­ler­ti­digt op­hold i det uro­p­la­ge­de Li­by­en, hvor de of­te har be­talt men­ne­skes­mug­le­re sto­re sum­mer for den livs­far­li­ge trans­port over Mid­del­ha­vet.

Flygt­nin­ge­ne

Flygt­nin­ge an­kom­mer med en slæ­bebåd til den si­ci­li­an­ske havn i Tra­pa­ni i fre­dags. Det dan­ske skib ’ Ma­ersk El­len’ bi­stod i red­nings­ak­tio­nen. Fo­to: Reu­ters og AFP

stam­mer ty­pisk fra Sy­ri­en, Eri­trea, So­ma­lia og an­dre afri­kan­ske lan­de syd for Sa­ha­ra. Folk på vej i land, ef­ter de er red­det - en red­nings­ak­tion, hvor han­dels­ski­bet ’ Ma­ersk El­len’, som sej­ler un­der dansk flag, bi­stod i.

Flygt­nin­ge, der er an­kom­met til hav­nen i Tra­pa­ni i fre­dags, ef­ter de blev red­det af ’ Ma­ersk El­len’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.