’’

BT - - NYHEDER - Anders La­de­karl, Rø­de Kors

De gør jo be­vidst for lidt. Man­ge top­po­li­ti­ke­re har kal­ku­le­ret med, at hvis man stop­pe­de red­nings­ak­tio­ner­ne til søs, vil­le det af­skræk­ke flygt­nin­ge­ne fra at ta­ge af­sted

ste da­ges bå­d­ka­ta­stro­fer:

» Der [ er] ud­bredt enig­hed i det dan­ske fol­ke­ting – og for­ment­lig og­så i be­folk­nin­gen – om, at vi ik­ke vil ha­ve

Kon­se­kven­sen er, at folk dør på Eu­ro­pas dør­trin – og det vil hi­sto­ri­en døm­me os hårdt for, « si­ger Mette Gjer­skov med et ord­valg, der lig­ner nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner­nes og den mal­te­si­ske pre­mi­er­mi­ni­sters:

» Jeg si­ger det nok i en stor fru­stra­tion. Det er ik­ke, for­di jeg har el­ler kan op­rid­se man­ge umid­del­ba­re løs­nin­ger. Jeg kan hel­ler ik­ke se, at der er stem­ning for at si­ge i Dan­mark, at nu skal vi ta­ge vo­res an­del af flygt­nin­ge­ne. Men jeg må si­ge til dan­sker­ne, at så læn­ge vi ik­ke vil væ­re med i EUs fæl­les asyl­po­li­tik, så bæ­rer vi et me­dansvar for, at det her fo­re­går. Vo­res po­li­tik har kon­se­kven­ser, og det skal vi al­le sam­men gø­re os klart. Vi er en del af pro­ble­met, ik­ke løs­nin­gen, « si­ger Gjer­skov.

Øje­blik­ke­lig hand­ling

I går op­for­dre­de den fran­ske præ­si­dent Fran­cois Hol­lan­de til at ’ gø­re no­get’ ved den fort­sat­te flygt­nin­ge­ka­ta­stro­fe. Han fo­re­slog selv me­re over­våg­ning. Sam­ti­dig med­del­te EUs uden­rigs­chef Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni at EUs uden­rigs­mi­ni­stre vil dis­ku­te­re øje­blik­ke­lig hand­ling mod pro­ble­met, når de som al­le­re­de plan­lagt mø­des i Luxem­bourg i dag.

» Vi har sagt ’ al­drig igen’ for man­ge gan­ge. Nu er det tid for EU som så­dan at ta­ck­le dis­se tra­ge­di­er uden yder­li­ge­re ud­sæt­tel­se, « si­ger ita­li­en­ske Mog­he­ri­ni i en ud­ta­lel­se, der in­di­rek­te kri­ti­se­rer de nor­d­eu­ro­pæ­i­ske lan­de for at la­de Sy­d­eu­ro­pa hånd­te­re flygt­nin­ge­strøm­men ale­ne:

» Vi må red­de men­ne­ske­liv sam­men, og sam­men må vi be­skyt­te vo­res græn­ser og be­kæm­pe men­ne­skes­mug­lin­gen, « lød det fra Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni.

Den In­ter­na­tio­na­le Or­ga­ni­sa­tion for Mi­gra­tion ( IOM) vur­de­rer, at cir­ka 22.000 mi­gran­ter er sam­let op i ha­vet el­ler nå­et frem til Ita­li­en i årets før­ste må­ne­der. I 2014 an­kom i alt 170.000, ly­der tal­let fra IOM. Me­re end 3.200 dø­de på tu­ren sid­ste år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.