Clark­sons fald

BT - - NF ER - Ron­ni Bur­kal Nielsen ro­ni@ bt. dk

NED­T­UR

Tv- vær­ten Je­re­my Clark­son har si­den sin fy­ring for en må­ned si­den væ­ret et varmt navn i me­di­er­ne. BT brin­ger dig her et over­blik over he­le sa­gens for­løb.

• Un­der op­ta­gel­ser­ne til et pro­gram mi­ster Je­re­my Clark­son be­sin­del­sen. Det går ud over Oi­sin Ty­mon, der er pro­du­cer på pro­gram­met. Han bli­ver over­fal­det fy­sisk og ver­balt af tv- vær­ten. • Je­re­my Clark­son for­sø­ger at und­skyl­de for sit an­greb til Oi­sin Ty­mon bå­de via sms og an­sigt til an­sigt.

• Fi­re da­ge se­ne­re for­tæl­ler tvvær­ten selv om den vold­som­me epi­so­de til si­ne che­fer på BBC. • BBC skri­ver på sin hjem­mesi­de, at Top Gear ik­ke vil bli­ve sendt den kom­men­de søn­dag, som det ple­jer, da Je­re­my Clark­son er ble­vet sus­pen­de­ret af tv- sta­tio­nen. • Da­gen eft er duk­ker en ar­ti­kel op på BBC’s hjem­mesi­de om år­sa­gen til sus­pen­de­rin­gen. Den rapkæft ede tv- vært væl­ger ik­ke at kom­men­te­re ryg­ter­ne til me­di­er­ne. BBC med­del­er des­u­den, at de tre sid­ste af­snit af sæ­so­nen ik­ke vil bli­ve sendt. • Via en di­gi­tal un­der­skrift saf­stem­ning kræ­ver over en mil­li­on men­ne­sker, at Je­re­my Clark­son skal be­hol­de sit job. Men BBC lyt­ter ik­ke. Je­re­my Clark­son bli­ver fy­ret fra pro­gram­met, hvor han har væ­ret si­den 2002. BBC off ent­lig­gør i den for­bin­del­se en in­tern un­der­sø­gel­se, hvor der står, at Oi­sin Ty­mon fl æk­ke­de sin læ­be på grund af over­fal­det.

• I en klum­me i avi­sen Sun­day Ti­mes for­tæl­ler han, hvor­for han mi­ste­de be­sin­del­sen. To da­ge før over­fal­det, hav­de hans læ­ge an­gi­ve­ligt for­talt ham, at han sand­syn­lig­vis hav­de en kræft knu­de på tun­gen. Se­ne­re un­der­sø­gel­ser vi­ste dog, at knu­den ik­ke var on­dar­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.