Stor for­skel på ul

Der kan væ­re man­ge pen­ge at spa­re ved at un­der­sø­ge mar­ke­det og væl­ge den bil­lig­ste for­sik­ring

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Han­sen larh@ bt. dk

PLA­STER PÅ SÅR­ET

For­hå­bent­lig får du al­drig brug for din ulyk­kes­for­sik­ring.

Men den er et stort pla­ster på sår­et, hvis det for­fær­de­li­ge skul­le ske: At du for ek­sem­pel brækker ryg­gen i et bil­uheld, får en tag­sten i ho­ve­d­et el­ler kom­mer slemt til ska­de på dit ar­bej­de.

Ca. 80 pro­cent af dan­sker­ne har teg­net en pri­vat ulyk­kes­for­sik­ring, men det er langt­fra al­le, der jævn­ligt un­der­sø­ger, om de be­ta­ler den rig­ti­ge pris. Og det er der el­lers god grund til: Et pri­stjek, som BT har fo­re­ta­get på For­sik­rings­gu­i­den. dk, vi­ser, at der er sto­re for­skel­le på, hvad de for­skel­li­ge for­sik­rings­sel­ska­ber ta­ger for va­ren.

Par, fa­mi­lie og hånd­vær­ker

BT har sam­men­lig­net pri­ser­ne for tre for­skel­li­ge kun­de­ty­per: Et æg­te­par på 60, en fa­mi­lie med to børn og en en­lig hånd­vær­ker. I al­le tre til­fæl­de var der tu­sind­vis af kro­ner at spa­re om året ved at væl­ge den bil­lig­ste løs­ning frem for den dy­re­ste, på trods af at for­sik­rings­sum­men er den sam­me: 1.000.000 kro­ner ved va­ri­ge mén og 300.000 kro­ner ved døds­fald.

Det æl­dre æg­te­par kan så­le­des spa­re he­le 4.029 kro­ner om året ved at væl­ge Dan­ske For­sik­ring ( 2.908 kro­ner om året) frem for Co­dan ( 6.937 kro­ner om året).

Over en pe­ri­o­de på fem år sva­rer det til en be­spa­rel­se på over 20.000 kro­ner.

Hvil­ket sel­skab, der er bil­ligst, afh æn­ger dog af den en­kel­tes si­tu­a­tion.

Stor spred­ning i pri­ser

For­bru­ger­rå­det Tænk, der har ud­vik­let For­sik­rings­gu­i­den. dk sam­men med bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen For­sik­ring & Pen­sion, for­kla­rer, at sel­ska­ber­nes grund­dæk­ning ik­ke ad­skil­ler sig me­get fra hin­an­den – men det gør pri­ser­ne der­i­mod:

Han kal­der det et tegn på dår­lig kon­kur­ren­ce, at pri­ser­ne svin­ger så me­get:

» Pri­ser­ne bur­de i te­o­ri­en lig­ge me­get tæt­te­re på hin­an­den. Når man sam­men­lig­ner det sam­me stan­dard­pro­dukt, bur­de der ik­ke væ­re så sto­re ud­s­ving, « si­ger Mads Møl­gaard Braü­ner.

Han un­der­stre­ger dog, at der kan væ­re min­dre for­skel­le på for­sik­rin­ger­nes dæk­ning, som man skal væ­re op­mærk­som på. Ek­sem­pel­vis be­ta­ler nog­le sel­ska­ber er­stat­ning ved mén­gra­der over 5 pro­cent, hvor­i­mod an­dre sæt­ter mini­mums­græn­sen ved 8 pro­cent.

MAN­DAG 20. APRIL 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.