’’

BT - - PRIVATØKONOMI - Mads Møl­gaard Braü­ner, for­sik­rings­eks­pert, For­bru­ger­rå­det Tænk

Pri­ser­ne bur­de i te­o­ri­en lig­ge me­get tæt­te­re på hin­an­den. Når man sam­men­lig­ner det sam­me stan­dard- pro­dukt, bur­de der ik­ke væ­re så sto­re ud­s­ving

» Vo­res tid­li­ge­re un­der­sø­gel­ser vi­ser, at der er en stor spred­ning i pri­ser­ne på stan­dard- pro­duk­ter­ne. Og det er på trods af, at der ik­ke er sær­ligt stor for­skel på sel­ve grund­dæk­nin­gen. Der­for er der god grund til at un­der­sø­ge mar­ke­det, « si­ger Mads Møl­gaard Braü­ner, se­ni­o­rjurist og for­sik­rings­eks­pert i For­bru­ger­rå­det Tænk.

Der­u­d­over på­pe­ger han, at man som for­bru­ger bør un­der­sø­ge, om sel­ska­bet gi­ver er­stat­ning ved ulyk­ker, der er sket i for­bin­del­se med far­lig sport el­ler mo­tor­cy­kel­kør­sel, samt om du kan få så­kaldt dob­belt- er­stat­ning ved mén over 30 pro­cent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.